På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 29 augusti 2007

Kungsholmscenterns förslag till riksstämman

En majoritet av Kungsholmscenterns styrelse kommer att delta vid centerpartiets riksstämma i Kalmar. Nedan finner du även en lista över våra ändringsförslag till partistyrelsens yttranden.

Område 1
På sidan 12 rad 325 önskar vi lägga till följande punkt: Att var och en som genom anställning eller eget företagande försörjer sig själv och sin familj skall ha rätt att bosätta sig i Sverige.

Område 2
På sidan 35 rad 1044 önskar vi ersätta nuvarande skrivning med: Att använda ekonomiska styrmedel i form av miljöavgifter för att minska långväga vägtransporter.

Område 3
På sidan 8 rad 252 önskar vi lägga till följande punkt: Att arbetsförmedlingarna skall erbjuda arbetslösa funktionshindrade samma stöd och aktiviteter som andra arbetslösa.

Område 4
På sidan 15 rad 484 önskar vi lägga till följande punkt: Att i befolkningstäta områden minska miljöbelastningen genom att bygga på höjden.

Område 5
På sidan 7 rad 201 önskar vi lägga till följande punkt: Att under mandatperioden genomföra en omfattande utvärdering av den nya asylprocessen.

Område 6
På sidan 4 rad 124 önskar vi ersätta nuvarande skrivning med: Åtgärder som innebär en kränkning av den personliga integriteten skall alltid beslutas av domstol och om så inte skett skall den enskilde vara berättigad till skadestånd.

Område 7
På sidan 13 rad 97 önskar vi ersätta nuvarande uttalande med: Att stärka skyddet för migrantarbetare och säkerställa att det finns goda finansiella kanaler för dem att sända kapital till sina hemländer (sk. remittances).

Område 8
På sidan 6 rad 177 önskar vi lägga till följande punkt: Att ett regelråd inrättas i syfte att granska ny lagstiftning med utgångspunkt från ett företagarperspektiv.

Område 9
På sidan 5 rad 146 önskar vi lägga till följande punkt: Att det årligen genomförs en nationell kontroll av utbildningens kvalitet vid landets samtliga skolor så att dåliga skolor kan stängas oberoende av vem som är huvudman.

Område 10
På sidan 9 rad 254 önskar vi ersätta nuvarande uttalande med: Att genom tydligare ägardirektiv klargöra vad som ingår i public-service företagens uppdrag.

Område 11
På sidan 11 rad 332 önskar vi göra tillägg till det befintliga uttalandet enligt följande: Att det svenska ordförandeskapet skall präglas av engagemang, öppenhet och en vilja att ta ledningen i det globala miljöarbetet.

Område 12
På sidan 9 rad 270 önskar vi lägga till följande punkt: Bygga upp ett väl fungerande intranät och e-postsystem för att underlätta informationsspridningen och kontakten mellan medlemmar över hela landet.

Inga kommentarer: