På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 29 juni 2009

Kritik är nyttigt - men låt den vara konstruktiv!

Som fritidspolitiker har man inte alltid tid och möjlighet att fördjupa sig i alla frågor utan man får göra en inbördes arbetsfördelning. Jag ansvarar inom alliansmajoriteten för stadsmiljöfrågor och lägger därför mest tid på upphandlingen av parkskötsel och den pågående upprustningen av våra parker och grönområden i enlighet med den parkplan som vi antog redan 2008. Jag försöker även bevaka frågor där det finns risk för att ytterligare grönytor tas i anspråk för andra ändamål. I detta arbete har jag haft turen att träffa många positiva och kreativa kungsholmsbor som vill bevara våra grönområden och även vara med och påverka parkernas utformning och upprustning, alla är inte alltid överens om allt men det finns en viktig demokratisk dimension i själva dialogen och möjligheten till medbestämmande över sin egen närmiljö. Samtidigt måste vi bejaka att vi lever i en storstad och att vi ibland inte alltid kan få vår vilja igenom helt och fullt. En aktuell fråga som tangerar detta är förslaget till ny detaljplan för Basaren 1 (korsningen Hantverkargatan och S:t Eriksgatan). Handlingarna i detta ärende finns här och frågan ligger på Stadsbyggnadsnämndens bord. Från Kungsholmens stadsdelsnämnd har alliansmajoriteten såväl som oppositionen ställt sig positiva till förslaget, fast med lite olika formuleringar. För egen del så är jag positiv till att bygga mer på höjden, inte minst för att det är mer miljövänligt men dessutom för att vi då lättare kan värna våra grönområden för ytterligare exploatering. Byggande på höjden kan i bästa fall även öka grönytan i staden något i och med att markyta i vissa fall kan frigöras eller att man helt enkelt använder husfasader och terrasser till att få en grönare stad. I stadshuset har Stockholmscenterns ordförande Per Ankersjö under lång tid drivit denna linje och jag delar hans uppfattning. Det finns även många intressanta inlägg på detta tema hos Yimby som alltid är mycket pålästa och pådrivande stadsbyggnadsfrågor. Med detta sagt blir jag givetvis lite trött på alla dessa högröstade och kritiska inlägg vilka går ut på att inget får förändras. Ett aktuellt exempel på detta är insändaren under rubriken "Stoppa barnfientligt höghus" i Vårt Kungsholmen nr. 26. Givetvis måste vi tillåta att saker ändras, så även Stockholms stadsbild. Vad jag däremot har all respekt för är att vi kan ha olika uppfattningar kring vad som skall byggas var och vilken utformning som är lämplig. Jag hoppas därför att det alltjämt finns läge för en konstruktiv diskussion kring hur vi vill utveckla såväl Kungsholmen som Stockholm, att ständigt ta till brösttoner och kategoriskt säga nej till allt inbjuder dock inte till dialog.

/Oscar Fredriksson

PS/Det finns dock givetvis projekt vilka inte bör komma längre än till ritbordet. Ett exempel på detta är förslaget att bygga radhus längs med Rålambsleden, vilket enligt mitt resonemang ovan är både en miljömässig och ytmässig katastrof. Så i detta fall kan det på goda grunder vara befogat med ett tydligt nej redan i ett tidigt skede... Läs mer på www.raddaralis.se /DS

måndag 8 juni 2009

Centerpartiet ökade stort på Kungsholmen!

Vid gårdagens val till Europaparlamentet visade Centerpartiet något vikande siffror på nationell nivå. Givetvis är detta tråkigt men givet hanteringen av integritetsfrågorna var detta väntat. Jag vill därför passa på och lyckönska Piratpartiet för sin tydliga linje att värna den personliga integriteten på internet, Folkpartiet för deras odelade JA till Europa och Miljöpartiet för deras skicklighet att kommunicera i miljöfrågor. De är alla värdiga valsegrare med tydligt fokus på helt rätt frågor.

Lokalt på Kungsholmen gick dock valet mycket bra med en ökning från 2,1 % (2004) till 3,6 % (2009) enligt de preliminära siffrorna för hela valkrets 2. Detta innebär en uppgång med hela 1,5 procentenheter, dvs drygt 70 procents ökning!

Nedbrutet på valdistrikt/församlingsnivå visar Kungsholmen 1-11 (Kungsholmens församling) det högsta snittet med 4,1 % vilket givetvis är särskilt roligt för oss som delade valsedlar vid Eiraskolan och Kungsholmens Gymnasium och hade förmånen att träffa några av de ca 400 centerväljare som röstade i dessa båda vallokaler.

Totalt i Stockholm ökade Centerpartiet från 1,8 till 2,8 % vilket givetvis var en framgång och mot bakgrund att siffrorna på riksnivå var något vikande är vi givetvis mycket glada över vi stärker våra siffror både lokalt och regionalt eftersom även Stockholms län kan visa på en uppgång från 2,3 till 3,0 %.

Stort tack till alla som deltagit och lagt ned mycket arbete i valrörelsen och välkomna alla gamla och nya medlemmar som vill engagera sig i det lokala politiska arbetet och förberedelserna inför kommande val!

/Oscar Fredriksson, ordförande Kungsholmscentern

Valmyndighetens hemsida

Bloggar: Abir, Lena, Marie, Håkan Larsson, Leo Pierini, Inger Fredriksson, Staffan Danielsson, Bloggen Bent, Deshir Flankör, Mårtensson, Johan Örjes, Annie, Eddie Juhlin, Fahlstedt, Ankersjö, Johan Hedin, Lena Hjelm, Ingalill Fedriksson, Linander, Erik, Helen, Dexion och Hanna mfl.