På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 31 december 2007

Hur länge orkar Vanja hålla Tilly om ryggen?

Byggnads ordförande Hans Tilly inser tydligen inte vilken skada han åsamkat det egna fackförbundet och hela LO-kollektivet genom sina uttalanden med anledning av Vaxholmsdomen utan marscherar glatt vidare på den inslagna vägen nu senast i en replik i SvD där han svarar centerpartiets partisekreterare Anders Flanking som ställt sig frågande till Tillys framfart. Än en gång känns det bra att vara centerpartist, inte minst med tanke på de tydliga ställningstaganden vi tog vid årets riksstämma rörande behovet av en reformerad arbetsrätt och rättvisare spelregler på arbetsmarknaden, läs sammanfattningen över vår jobbpolitik här. Jag skulle gärna se att dessa nödvändiga reformer kunde genomföras i brett samförstånd mellan samtliga inblandade parter eftersom facket har en viktig roll på svensk arbetsmarknad, men att söka samförstånd med konfliktsökande koleriska fackpampar som Hans Tilly blir nog svårt...förhoppningsvis får han dock foten av sina egna innan han ställer till det än värre....

Se även Bloggen Bent för en utförlig kommentar till Tillys senaste utspel.

Hyresregleringens negativa effekter

I dagens SvD finns ett mycket bra inlägg som är väl värt att beakta i den ofta ensidiga och onyanserde bostadspolitiska debatten.

Jag har sagt det förr men säger det igen:

Nuvarande hyresregleringen är inget annat än en form av bostadsbidrag (utan behovsprövning) till boende på attraktiva adresser i storstäder och måste givetvis reformeras. Hur man skall förändra dagens system för att på sikt skapa en mer rättvist hyressättning är givetvis en komplicerad fråga eftersom en direkt övergång till rena marknadshyror inte är ett rimligt tillvägagångssätt eftersom det skulle leda till allt för allvarliga konsekvenser för de boende. Vad som behövs är dock en bred diskussion kring bostadsfrågor och bostadspolitik där man även vågar föra en diskussion för och emot införandet av marknadshyror eller andra typer av lösningar. Dagens system är både orättvist och hämmande för nyproduktionen varför denna debatt är viktigare och mer aktuell än någonsin med tanke på det stora behovet av fler bostäder i storstadsregionerna. Hyesgästföreningen m.fl. borde ta tillfället i akt att driva på denna debatt genom ett konstruktivt förhållningssätt kring hur man kan lösa dagens situation eftersom det ligger i deras intresse att hyresrätten finns kvar som boendeform även i framtiden.


Ps/Jag hoppas få tid att återkomma under morgondagen med en liten krönika över mina förväntningar inför 2008. Men till dess önskar jag alla läsare av denna blogg ett Gott Nytt År!

Mvh
Oscar Fredriksson

fredag 28 december 2007

Centerpartiet tar inte julledigt!

Nu i mellandagarna har vår partisekreterare Anders Flanking levererat ett mycket bra inlägg som replik på de överdrifter och det skräckscenario som vänsterpartiet och Byggnads m.fl. målat upp med anledning av EG-domstolens dom i Vaxholmsmålet. Jag har även i ett flertal inlägg argumenterat för att nu ta tillfället i akt och även inleda en större öppenhetsdiskussion där vi en gång för alla gör upp med den inskränkta folkhemsrasism som finns i den politiska debatten och istället välkomnar en ny politik för ett mer öppet Sverige, detta inte minst när det gäller vårt bemötande av människor från andra länder. Se fler inlägg på detta tema under etiketterna nedan (samt en hoppingivande notis i Sydsvenskan och en bra krönika i 1 + 1 delar i GP som betonar vikten av solidariskt ansvar och en fungerande integrationsprocess). Läs även GP:s ledare samt nyligen postade inlägg hos Magnus Andersson, Johan Ingerö, Johan Hedin och Den Liberala Misantropen

Vidare har även Stockholmscenterns Per Ankersjö skickat ett öppet brev till Skönhetsrådet som kommentar till SvD:s intervju med Martin Rörby. En av huvudfrågorna i brevet är givetvis att få svar på frågan hur Skönhetsrådet ser på att förtäta staden och skapa fler centralt belägna bostäder genom att bygga fler höga hus i Stockholm. Detta är även en viktig miljöfråga eftersom moderna eko-skyskrapor kan vara i stort sett självförsörjande på elektricitet samtidigt som en förtätning minskar behovet av att resa långa sträckor. Vi drev denna fråga starkt från Stockholmscenterns sida vid centerpartiets riksstämma då partiet även ställde sig bakom vår motion om att bygga mer på höjden. Se stämmobeslutet på sidan 16. Vidare har jag även skrivit om detta med anledning av vårt ställningtagande mot att förlänga avtalet för Brommaflyget.

torsdag 20 december 2007

Reformerad arbetsrätt - en väg mot ett öppnare Sverige!

I dagens Sydvenskan tar man på ledarplats upp frågan om vad EG-domstolens dom i Vaxholmsmålet kommer att innebära för den svenska modellen. Jag kan som centerpartist garantera att vi inte kommer att släppa våra krav på en reformerad arbetsrättslagstiftning. Jag vill även gärna se att vi genom dessa reformer slår vakt om att Sverige skall vara ett öppet samhälle där vi har ett regelverk som skapar goda förutsättningar för jobb och företagande och då även för personer och företag från andra länder. Jag tror inte att en ökad öppenhet mot omvärlden är något hot utan snarare ett sätt att skapa en bättre regional tillväxt i hela Sverige!

Läs även tidigare inlägg i detta ämne här på bloggen.

God Jul och Gott Nytt År!

Mvh
Oscar Fredriksson

onsdag 19 december 2007

Behöver Sverige världen?

Med anledning av EG-domstolens dom och de olika mer eller mindre främlingsfientliga uttalanden som först fram i debatten under senare tid finns anledning att fråga sig var gränsen går för den svenska självgodheten och det egna navelskådandet. Har världen utanför våra gränser verkligen ingenting att tillföra? Är det bästa att gå på Lars Ohlys linje och sluta oss för omvärlden likt en övervintrad kommunistdiktatur? Ett bra inlägg av Maria Abrahamsson som kommenterar den pågående debatten finns på SvD och frågan finns även med på DN:s ledarsida och i Sydsvenskan samt i ytterligare inlägg 1 och 2 på SvD.

I Vellinge tror man fortfarande inte att personer från andra länder har något att tillföra det egna samhället. Vid sidan av den människosyn detta är ett uttryck för undrar man om de har studerat den egna demografiska utvecklingen under kommande år? Jag vet inte hur läget är i Vellinge men i Sverige och övriga västeuropa så kommer en ökad invandring av personer som vill bo och areta i Sverige att vara nödvändigt för att bibehålla en god tillväxt och för att kunna upprätthålla våra välfärdssystem. Jag har sagt det förr men säger det igen - Invandringen utgör en stor tillgång för Sverige, om ni inte tror mig så ta del av den mängd aktuella rapporter som finns i ämnet exempelvis från Nutek.

Inom centerpartiet har vi i våra stämmobeslut tydligt tagit ställning för att vi tror på ett öppet samhälle och att vi behöver öka samarbetet över gränserna. Vi har även på ett tydligt sätt kopplat samman frågor som rör migration, integration, jobb och företagande vilket ger oss möjlighet till ett frontalangrepp på främlingsfientligheten var den än må visa sig… Denna fråga var även temat för mitt tidigare inlägg under rubriken Fel fokus i Migrationspolitiken som finns återgivet nedan. Förhoppningsvis kan den intensiva debatten med anledning av EG-domstolens dom leda till en ordentlig diskussion kring säväl svensk arbetsrätt som det relaterade migrations och integrationsfrågorna.

tisdag 18 december 2007

Låt EG-domen bli ett avstamp för ett öppnare Sverige!

Med anledning av dagens glada nyhet att EG-domstolen slår fast att svenska fackförbund inte får hindra företag och arbetstagare från andra länder att arbeta i Sverige kanske vi nu i spåren av denna debatt även kan närma oss frågan hur vi genom en reformerad migrations och integrationspolitik kan skapa ett mer öppet Sverige. Vi behöver skapa ett positivt företagsklimat för att öka andelen personer som vill bo och arbeta i Sverige i framtiden. Här kommer därför mitt tidigare annonserde inlägg på detta tema:

Fel Fokus i migrationspolitiken (del2 )

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson skriver på DN-debatt den 10 december att fler asylsökande måste motiveras att återvända och några dagar senare aviserar Migrationsministern en utredning rörande mottagandet av asylsökande. Temat för dessa båda debattartiklar är att såväl mottagandet som asylprövningen måste reformeras och förbättras. Givetvis har de rätt men varför detta totala fokus på att endast genomföra reformer inom det rådande systemet, var finns de framåtblickande perspektiven? Varför berör de inte med en stavelse det faktum att Sverige inom en snar framtid kommer att behöva en ökad arbetskraftsinvandring? Varför inte redan i nuläget erbjuda den som har en anställning eller driver företag ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att på detta sätt ta tillvara den resurs som det innebär att människor från andra länder vill bo och arbeta i Sverige?

Den senaste tidens debatt visar på behovet av en ny migrations- och integrationspolitik där vi ser till den enskildes behov, resurser och möjligheter. Alliansregeringen har här en fantastisk möjlighet att nu initiera ett omfattande reformarbete inom ett viktigt politikområde vilket helt försummats av tidigare ansvariga ministrar, däribland Mona Sahlin. Ur ett historiskt perspektiv har invandringen utgjort en fantastisk tillgång för Sverige både kulturellt och ekonomiskt. Med en ny liberal migrations- och integrationspolitik där jobb och företagande står i centrum kommer invandringen även fortsättningsvis att utgöra en stor tillgång för det svenska samhället.

Vid centerpartiets riksstämma tidigare i år betonades tydligt arbetets betydelse som en viktig del av en fungerande integrationsprocess. I det jobbprogram som stämman beslutade kan man bland annat läsa att:

Centerpartiet anser att en god integration kommer ur en bra närings- och arbetsmarknadspolitik som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Med en politik som förbättrar klimatet för arbete och företagande, kommer människor från andra länder att få det mycket enklare att komma i arbete och finna egen försörjning. Jobb- och integrationspolitiken måste ha individen i centrum. Det förutsätter att Sverige i större utsträckning stimulerar samverkan som går över de traditionella sektorsgränserna. Centerpartiet och alliansregeringen kommer under 2008 genomföra försöksverksamhet med nystartscentrum ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. Målet är att hitta en samverkansform där olika aktörer samlas under ett och samma tak- för att underlätta för den enskilde att få snabb hjälp och stöd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i Sverige finns även anledning att se på invandringen ur ett regionalt tillväxtperspektiv. Svenskt Näringsliv beskriver i sin nyligen publicerade rapport Sverige allt glesare effekterna av den svenska befolkningsutvecklingen vilken även påverkar möjligheterna för regional tillväxt. I rapporten konstateras att bristen på arbetskraft kommer att bli akut inom flertalet kommuner under kommande år i takt med att inflyttningen till storstadsregionerna accelererar. Ett sätt att bryta denna trend är då givetvis satsningar på det lokala och småskaliga företagandet vilket även skulle kunna skapa ett motsatt flöde i flyttströmmen. Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har i en nyligen publicerad rapport med titeln Invandrares företagande visat på den resurs som invandringen utgör när det gäller egenföretagande. Rapporten visar en tydligt positiv bild av invandrares kreativitet och riskvillighet samtidigt som problemen med att få finansiering betonas. Här har nu regeringen och inte minst centerpartiet möjlighet att ställa sig bakom en nationell satsning på småföretagande via mikrolån och då sprida dessa satsningar över landet för att stimulera till bosättning utanför storstadsregionerna vilket gynnar såväl integrationen som den regionala utvecklingen. I kombination med pågående regelförenklingsarbete och översynen av trygghetssystemen för företagare är en satsning på bättre lånemöjligheter och en reformerad arbetsrätt åtgärder som kommer att skapa förutsättningar för både fler och växande företag och starka regioner i hela landet.

Att aktivt arbeta för en ny individfokuserad migrations- och integrationspolitik med fokus på jobb och företagande är även ett sätt att bemöta en allt mer uttalad främlingsfientlighet. Att använda sig av dagens havererade integrationspolitik som ett argument till stöd för mer eller mindre främlingsfientliga uttalanden har blivit allt mer legitimt och Göran Johanssons uppmärksammade uttalanden är ett tydligt exempel på detta. I debatten finns även påståendet att invandringen skulle kosta enorma summor vilket bl.a. brukar anföras av Sverigedemokraterna. Utgångspunkten för detta resonemang är då att man räknar samman alla kostnadsposter utan att ta hänsyn till exempelvis skatteinbetalningar. Denna beräkningsmodell är givetvis utformad i syfte att utmåla invandringen som en stor samhällskostnad. En mer rättvisande modell som även tar hänsyn till de intäkter som genereras visar dock att det är graden av sysselsättning som är avgörande för utfallet. Ur detta perspektiv blir det tydligt att det är sysselsättningsfrågan som bör vara i fokus snarare än invandringens storlek när man beräknar olika plus och minusposter. Det är även, vilket berördes ovan, ett demografiskt faktum att Sverige i likhet med övriga Västeuropa behöver en ökad arbetskraftsinvandring för att överhuvudtaget kunna upprätthålla nuvarande välfärdssystem.

Genom mitt frivilligarbete vid Röda Korsets Flyktingcenter här i Stockholm möter jag ständigt människor som lämnat sina hemländer på flykt undan fattigdom och förtryck för att skapa sig ett nytt liv i Sverige. Det finns bland dem en stark drivkraft att lära sig svenska och fördjupa sin kunskap om det svenska samhället. Att genom arbete och utbildning skapa en framtid för sina familjer här i Sverige är en mycket tydlig ambition hos de människor jag möter. Med en ny liberal migrations- och integrationspolitik där jobb och företagande står i centrum ger vi dessa människor en möjlighet att bygga upp en ny tillvaro samtidigt som vi tar tillvara deras engagemang och kreativitet för att tillsammans skapa framtidens Sverige.


Se även min debattartikel i detta ämne i tidningen Dagens Samhälle samt Näringsministerns svar på en fråga om regional utveckling.

Läs även Arbetsmarknadsministerns kommentarer och uttalanden med anledning av EG-domstolens dom. Samt några kommentarer i inlägget nedan och via bloggarna Magnus Andersson, Bloggen Bent, Per Ankersjö , Fredrick Federley och Johan Hedin samt Personalist - Javisst som betonar vänsters farligt nationalistiska agenda. Ytterligare artiklar i media är DN, SvD, SvD Sydsvenskan och Aftonbladet samt en sammanfattning av några intressanta kommentarer på SvD

/Oscar Fredriksson

Arbetare i alla länder kom ej till Sverige!

När nu EG-domstolen slagit fast att Byggnads och LO inte helt godtycklilgt får diskriminera företag från andra länder hörs givetvis brösttoner från vänsterhåll och Ohly kräver, som vanligt, att vi måste gå ur EU och även Socialdemokraterna är upprörda och förespråkar utträde. Det verkar som om vänstern nu fokuserar på att isolera Sverige från den övriga Europa för att här ohotat från utvecklingen i omvärlden kunna odla sina gamla härliga klasskampsretorik. Borta är dock alla tankar på internationell solidaritet med arbetare i andra länder utan nu är det isolationism som gäller, kanske Albanien är vänsterns nya utopi?


Läs fler goda inlägg i detta ämne hos bl.a. Magnus Andersson, Bloggen Bent, Per Ankersjö och Johan Hedin

Äntligen!

Äntligen har beskedet kommit från EU att LO förbundet Byggnads absurda blockad av skolbygget i Vaxholm, vilket ledde till att den lettiska entreprenören gick i konkurs, var otillåten. En viktig seger för ökad rörlighet och ökad tillväxt i Europa. Här visar sig EU från sin bästa sida när man tar itu med frågor där man på nationell nivå inte riktigt vågar ta i problemen...

Se mer i SvD och DN , DN samt läs gärna återigen Marciej Zarembas utomordentliga artikelserie Den polske rörmokaren som ger en god inblick i hur man från fackligt håll aktivt motarbetat sina lettiska kollegor...

söndag 16 december 2007

Bromma hindar stadens utveckling!

I dagens SvD finns en artikel om att Bromma flygplats hindrar bostadsbyggandet. Detta är något som bl.a. påtalats av Kungsholmscentern. När vi behandlade en remiss i flygplatsfrågan i stadsdelsnämnden lämnade jag följande ersättaryttrande:

ERSÄTTARYTTRANDE

Inom centerpartiet är vi kritiska till förslaget om att förlänga avtalet för Bromma flygplats på ytterligare 30 år. Våra huvudsakliga invändningar mot förslaget är följande:
1. Genom att skriva ett avtal på 30 år binder vi upp Stockholm stad vid en lösning som inte är långsiktigt hållbar eftersom vi ändå kommer att tvingas avveckla Bromma så småningom. Varför inte börja planera inför en avveckling redan nu för att skapa en insikt om behovet att hitta alternativa lösningar till Bromma flygplats.
2. Ökad flygtrafik leder även till ökade säkerhetsrisker och rimligheten ur säkerhetssynpunkt med flygtrafik på låg höjd över stadens centrala delar bör ifrågasättas.
3. Förslaget innebär allvarliga miljöeffekter både genom ökade utsläpp och ökat buller. Redan idag har vi problem med partikelutsläpp och avgaser i Stockholmsluften och flyget ökar belastningen på Kungsholmens luftmiljö ytterligare. En dålig luftmiljö innebär en stor hälsorisk inte minst för barn som är extra känsliga för denna påverkan.
4. Bromma är en felsatsning som hindrar stadens tillväxt och utveckling genom att möjligheterna att bygga på höjden avsevärt begränsas i strategiskt viktiga områden bl.a. på Kungsholmen.
Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen betonat att vi måste våga skapa nya inslag i Stockholms stadsmiljö med bl.a. nya eko-skyskrapor. Genom dessa satsningar kan vi även bli en drivande aktör i regeringens arbete för att skapa miljövänliga och hållbara städer. Genom att låta staden växa på höjden kan marken även användas mer effektivt för att på detta sätt värna våra viktiga grönområden. Detta arbete med att skapa morgondagens Stockholm riskerar nu att försenas genom att avtalet för Brommaflyget förlängs i ytterligare 30 år.

Övriga länkar till artikel i Vårt Kungsholmen nr. 46, Per Ankersjö, Bloggen Bent och YIMBY

fredag 14 december 2007

Alliansglögg 15 december i Västermalmsgallerian

Vi välkomnar alla bloggbesökare till vår gemensamma alliansglögg i Västermalmsgallerian kl. 12.00 nu på lördag den 15:e december.

Kom gärna förbi och växla några ord med dina lokala allianspolitiker som nu styr Kungsholmen.

torsdag 13 december 2007

Fel fokus i Migrationspolitiken (del 1)

Äntligen börjar det röra på sig i debatten kring svensk integrations- och migrationspolitik. Migrationsverkets generaldirektör tar bladet från munnen på DN debatt den 10 december och Migrationsministern fyller på i samma forum med ytterligare en debattartikel på detta tema några dagar senare.

Vidare meddelar Migrationsverket samma vecka att det enligt deras bedömning inte pågår någon konflikt i Somalia och att flyktingar kan återsändas dit, detta trots att alla som är bekanta med situationen i Somalia nog har en annan uppfattning se exempelvis DN och BBC

En sammanbindande länk verkar dock vara att invandring och migration ses som ett problem och att återvändande till hemlandet är lösningen. Jag delar inte denna uppfattning och återkommer med ett längre inlägg i denna fråga där jag vill ifrågasätta grunden för dessa utgångspunkter, i enlighet med den linje jag drivit tidigare på denna blogg.

I syfte att tydliggöra kommunikationen och efter önskemål från några bloggläsare kommer jag nu att lägga in mer resonerande personliga inlägg på bloggen http://oscarfredriksson.blogspot.com och använda denna blogg som en mer renodlad informationskanal för lokalpolitik.

lördag 1 december 2007

Alliansregeringen på rätt väg!

Bra analys av PJ på svd.se
Se även fler debattinlägg på detta tema via inlägget Alliansregeringen rör sig i rätt riktning

Gemensamt Alliansuttalande i GP

Alliansen går på Göteborgspostens debattsida till angrepp mot den senaste tidens uttalanden från ledande Socialdemokrater.

Förhoppningsvis finns nu en ljusning för en ny liberal integrations och migrationspolitik med fokus på jobb och företagande.

Fortsatt Kallbadhusdebatt?

Kungshomscenterna har tidigare på denna blogg och även i massmedia och genom öppna möten med engagerade Kungsholmsbor framfört förslag på en placering i Ulvsundasjön skulle kunna bidra positivt till den nya och spännande stadsdel som nu växer fram på nordvästra Kungsholmen. När vi nu kan konstatera att det inte blir något Kallbadhus i Riddarfjärden kanske vårt förslag på alterntiv placering åter kommer att segla upp i debatten? Så här skrev DN om förslaget tidigare under sommaren.

Klicka gärna på etiketterna nedan för en orientering över tidigare inlägg i denna fråga.