På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 31 december 2007

Hur länge orkar Vanja hålla Tilly om ryggen?

Byggnads ordförande Hans Tilly inser tydligen inte vilken skada han åsamkat det egna fackförbundet och hela LO-kollektivet genom sina uttalanden med anledning av Vaxholmsdomen utan marscherar glatt vidare på den inslagna vägen nu senast i en replik i SvD där han svarar centerpartiets partisekreterare Anders Flanking som ställt sig frågande till Tillys framfart. Än en gång känns det bra att vara centerpartist, inte minst med tanke på de tydliga ställningstaganden vi tog vid årets riksstämma rörande behovet av en reformerad arbetsrätt och rättvisare spelregler på arbetsmarknaden, läs sammanfattningen över vår jobbpolitik här. Jag skulle gärna se att dessa nödvändiga reformer kunde genomföras i brett samförstånd mellan samtliga inblandade parter eftersom facket har en viktig roll på svensk arbetsmarknad, men att söka samförstånd med konfliktsökande koleriska fackpampar som Hans Tilly blir nog svårt...förhoppningsvis får han dock foten av sina egna innan han ställer till det än värre....

Se även Bloggen Bent för en utförlig kommentar till Tillys senaste utspel.

Hyresregleringens negativa effekter

I dagens SvD finns ett mycket bra inlägg som är väl värt att beakta i den ofta ensidiga och onyanserde bostadspolitiska debatten.

Jag har sagt det förr men säger det igen:

Nuvarande hyresregleringen är inget annat än en form av bostadsbidrag (utan behovsprövning) till boende på attraktiva adresser i storstäder och måste givetvis reformeras. Hur man skall förändra dagens system för att på sikt skapa en mer rättvist hyressättning är givetvis en komplicerad fråga eftersom en direkt övergång till rena marknadshyror inte är ett rimligt tillvägagångssätt eftersom det skulle leda till allt för allvarliga konsekvenser för de boende. Vad som behövs är dock en bred diskussion kring bostadsfrågor och bostadspolitik där man även vågar föra en diskussion för och emot införandet av marknadshyror eller andra typer av lösningar. Dagens system är både orättvist och hämmande för nyproduktionen varför denna debatt är viktigare och mer aktuell än någonsin med tanke på det stora behovet av fler bostäder i storstadsregionerna. Hyesgästföreningen m.fl. borde ta tillfället i akt att driva på denna debatt genom ett konstruktivt förhållningssätt kring hur man kan lösa dagens situation eftersom det ligger i deras intresse att hyresrätten finns kvar som boendeform även i framtiden.


Ps/Jag hoppas få tid att återkomma under morgondagen med en liten krönika över mina förväntningar inför 2008. Men till dess önskar jag alla läsare av denna blogg ett Gott Nytt År!

Mvh
Oscar Fredriksson

fredag 28 december 2007

Centerpartiet tar inte julledigt!

Nu i mellandagarna har vår partisekreterare Anders Flanking levererat ett mycket bra inlägg som replik på de överdrifter och det skräckscenario som vänsterpartiet och Byggnads m.fl. målat upp med anledning av EG-domstolens dom i Vaxholmsmålet. Jag har även i ett flertal inlägg argumenterat för att nu ta tillfället i akt och även inleda en större öppenhetsdiskussion där vi en gång för alla gör upp med den inskränkta folkhemsrasism som finns i den politiska debatten och istället välkomnar en ny politik för ett mer öppet Sverige, detta inte minst när det gäller vårt bemötande av människor från andra länder. Se fler inlägg på detta tema under etiketterna nedan (samt en hoppingivande notis i Sydsvenskan och en bra krönika i 1 + 1 delar i GP som betonar vikten av solidariskt ansvar och en fungerande integrationsprocess). Läs även GP:s ledare samt nyligen postade inlägg hos Magnus Andersson, Johan Ingerö, Johan Hedin och Den Liberala Misantropen

Vidare har även Stockholmscenterns Per Ankersjö skickat ett öppet brev till Skönhetsrådet som kommentar till SvD:s intervju med Martin Rörby. En av huvudfrågorna i brevet är givetvis att få svar på frågan hur Skönhetsrådet ser på att förtäta staden och skapa fler centralt belägna bostäder genom att bygga fler höga hus i Stockholm. Detta är även en viktig miljöfråga eftersom moderna eko-skyskrapor kan vara i stort sett självförsörjande på elektricitet samtidigt som en förtätning minskar behovet av att resa långa sträckor. Vi drev denna fråga starkt från Stockholmscenterns sida vid centerpartiets riksstämma då partiet även ställde sig bakom vår motion om att bygga mer på höjden. Se stämmobeslutet på sidan 16. Vidare har jag även skrivit om detta med anledning av vårt ställningtagande mot att förlänga avtalet för Brommaflyget.

torsdag 20 december 2007

Reformerad arbetsrätt - en väg mot ett öppnare Sverige!

I dagens Sydvenskan tar man på ledarplats upp frågan om vad EG-domstolens dom i Vaxholmsmålet kommer att innebära för den svenska modellen. Jag kan som centerpartist garantera att vi inte kommer att släppa våra krav på en reformerad arbetsrättslagstiftning. Jag vill även gärna se att vi genom dessa reformer slår vakt om att Sverige skall vara ett öppet samhälle där vi har ett regelverk som skapar goda förutsättningar för jobb och företagande och då även för personer och företag från andra länder. Jag tror inte att en ökad öppenhet mot omvärlden är något hot utan snarare ett sätt att skapa en bättre regional tillväxt i hela Sverige!

Läs även tidigare inlägg i detta ämne här på bloggen.

God Jul och Gott Nytt År!

Mvh
Oscar Fredriksson

onsdag 19 december 2007

Behöver Sverige världen?

Med anledning av EG-domstolens dom och de olika mer eller mindre främlingsfientliga uttalanden som först fram i debatten under senare tid finns anledning att fråga sig var gränsen går för den svenska självgodheten och det egna navelskådandet. Har världen utanför våra gränser verkligen ingenting att tillföra? Är det bästa att gå på Lars Ohlys linje och sluta oss för omvärlden likt en övervintrad kommunistdiktatur? Ett bra inlägg av Maria Abrahamsson som kommenterar den pågående debatten finns på SvD och frågan finns även med på DN:s ledarsida och i Sydsvenskan samt i ytterligare inlägg 1 och 2 på SvD.

I Vellinge tror man fortfarande inte att personer från andra länder har något att tillföra det egna samhället. Vid sidan av den människosyn detta är ett uttryck för undrar man om de har studerat den egna demografiska utvecklingen under kommande år? Jag vet inte hur läget är i Vellinge men i Sverige och övriga västeuropa så kommer en ökad invandring av personer som vill bo och areta i Sverige att vara nödvändigt för att bibehålla en god tillväxt och för att kunna upprätthålla våra välfärdssystem. Jag har sagt det förr men säger det igen - Invandringen utgör en stor tillgång för Sverige, om ni inte tror mig så ta del av den mängd aktuella rapporter som finns i ämnet exempelvis från Nutek.

Inom centerpartiet har vi i våra stämmobeslut tydligt tagit ställning för att vi tror på ett öppet samhälle och att vi behöver öka samarbetet över gränserna. Vi har även på ett tydligt sätt kopplat samman frågor som rör migration, integration, jobb och företagande vilket ger oss möjlighet till ett frontalangrepp på främlingsfientligheten var den än må visa sig… Denna fråga var även temat för mitt tidigare inlägg under rubriken Fel fokus i Migrationspolitiken som finns återgivet nedan. Förhoppningsvis kan den intensiva debatten med anledning av EG-domstolens dom leda till en ordentlig diskussion kring säväl svensk arbetsrätt som det relaterade migrations och integrationsfrågorna.

tisdag 18 december 2007

Låt EG-domen bli ett avstamp för ett öppnare Sverige!

Med anledning av dagens glada nyhet att EG-domstolen slår fast att svenska fackförbund inte får hindra företag och arbetstagare från andra länder att arbeta i Sverige kanske vi nu i spåren av denna debatt även kan närma oss frågan hur vi genom en reformerad migrations och integrationspolitik kan skapa ett mer öppet Sverige. Vi behöver skapa ett positivt företagsklimat för att öka andelen personer som vill bo och arbeta i Sverige i framtiden. Här kommer därför mitt tidigare annonserde inlägg på detta tema:

Fel Fokus i migrationspolitiken (del2 )

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson skriver på DN-debatt den 10 december att fler asylsökande måste motiveras att återvända och några dagar senare aviserar Migrationsministern en utredning rörande mottagandet av asylsökande. Temat för dessa båda debattartiklar är att såväl mottagandet som asylprövningen måste reformeras och förbättras. Givetvis har de rätt men varför detta totala fokus på att endast genomföra reformer inom det rådande systemet, var finns de framåtblickande perspektiven? Varför berör de inte med en stavelse det faktum att Sverige inom en snar framtid kommer att behöva en ökad arbetskraftsinvandring? Varför inte redan i nuläget erbjuda den som har en anställning eller driver företag ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att på detta sätt ta tillvara den resurs som det innebär att människor från andra länder vill bo och arbeta i Sverige?

Den senaste tidens debatt visar på behovet av en ny migrations- och integrationspolitik där vi ser till den enskildes behov, resurser och möjligheter. Alliansregeringen har här en fantastisk möjlighet att nu initiera ett omfattande reformarbete inom ett viktigt politikområde vilket helt försummats av tidigare ansvariga ministrar, däribland Mona Sahlin. Ur ett historiskt perspektiv har invandringen utgjort en fantastisk tillgång för Sverige både kulturellt och ekonomiskt. Med en ny liberal migrations- och integrationspolitik där jobb och företagande står i centrum kommer invandringen även fortsättningsvis att utgöra en stor tillgång för det svenska samhället.

Vid centerpartiets riksstämma tidigare i år betonades tydligt arbetets betydelse som en viktig del av en fungerande integrationsprocess. I det jobbprogram som stämman beslutade kan man bland annat läsa att:

Centerpartiet anser att en god integration kommer ur en bra närings- och arbetsmarknadspolitik som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Med en politik som förbättrar klimatet för arbete och företagande, kommer människor från andra länder att få det mycket enklare att komma i arbete och finna egen försörjning. Jobb- och integrationspolitiken måste ha individen i centrum. Det förutsätter att Sverige i större utsträckning stimulerar samverkan som går över de traditionella sektorsgränserna. Centerpartiet och alliansregeringen kommer under 2008 genomföra försöksverksamhet med nystartscentrum ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. Målet är att hitta en samverkansform där olika aktörer samlas under ett och samma tak- för att underlätta för den enskilde att få snabb hjälp och stöd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i Sverige finns även anledning att se på invandringen ur ett regionalt tillväxtperspektiv. Svenskt Näringsliv beskriver i sin nyligen publicerade rapport Sverige allt glesare effekterna av den svenska befolkningsutvecklingen vilken även påverkar möjligheterna för regional tillväxt. I rapporten konstateras att bristen på arbetskraft kommer att bli akut inom flertalet kommuner under kommande år i takt med att inflyttningen till storstadsregionerna accelererar. Ett sätt att bryta denna trend är då givetvis satsningar på det lokala och småskaliga företagandet vilket även skulle kunna skapa ett motsatt flöde i flyttströmmen. Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har i en nyligen publicerad rapport med titeln Invandrares företagande visat på den resurs som invandringen utgör när det gäller egenföretagande. Rapporten visar en tydligt positiv bild av invandrares kreativitet och riskvillighet samtidigt som problemen med att få finansiering betonas. Här har nu regeringen och inte minst centerpartiet möjlighet att ställa sig bakom en nationell satsning på småföretagande via mikrolån och då sprida dessa satsningar över landet för att stimulera till bosättning utanför storstadsregionerna vilket gynnar såväl integrationen som den regionala utvecklingen. I kombination med pågående regelförenklingsarbete och översynen av trygghetssystemen för företagare är en satsning på bättre lånemöjligheter och en reformerad arbetsrätt åtgärder som kommer att skapa förutsättningar för både fler och växande företag och starka regioner i hela landet.

Att aktivt arbeta för en ny individfokuserad migrations- och integrationspolitik med fokus på jobb och företagande är även ett sätt att bemöta en allt mer uttalad främlingsfientlighet. Att använda sig av dagens havererade integrationspolitik som ett argument till stöd för mer eller mindre främlingsfientliga uttalanden har blivit allt mer legitimt och Göran Johanssons uppmärksammade uttalanden är ett tydligt exempel på detta. I debatten finns även påståendet att invandringen skulle kosta enorma summor vilket bl.a. brukar anföras av Sverigedemokraterna. Utgångspunkten för detta resonemang är då att man räknar samman alla kostnadsposter utan att ta hänsyn till exempelvis skatteinbetalningar. Denna beräkningsmodell är givetvis utformad i syfte att utmåla invandringen som en stor samhällskostnad. En mer rättvisande modell som även tar hänsyn till de intäkter som genereras visar dock att det är graden av sysselsättning som är avgörande för utfallet. Ur detta perspektiv blir det tydligt att det är sysselsättningsfrågan som bör vara i fokus snarare än invandringens storlek när man beräknar olika plus och minusposter. Det är även, vilket berördes ovan, ett demografiskt faktum att Sverige i likhet med övriga Västeuropa behöver en ökad arbetskraftsinvandring för att överhuvudtaget kunna upprätthålla nuvarande välfärdssystem.

Genom mitt frivilligarbete vid Röda Korsets Flyktingcenter här i Stockholm möter jag ständigt människor som lämnat sina hemländer på flykt undan fattigdom och förtryck för att skapa sig ett nytt liv i Sverige. Det finns bland dem en stark drivkraft att lära sig svenska och fördjupa sin kunskap om det svenska samhället. Att genom arbete och utbildning skapa en framtid för sina familjer här i Sverige är en mycket tydlig ambition hos de människor jag möter. Med en ny liberal migrations- och integrationspolitik där jobb och företagande står i centrum ger vi dessa människor en möjlighet att bygga upp en ny tillvaro samtidigt som vi tar tillvara deras engagemang och kreativitet för att tillsammans skapa framtidens Sverige.


Se även min debattartikel i detta ämne i tidningen Dagens Samhälle samt Näringsministerns svar på en fråga om regional utveckling.

Läs även Arbetsmarknadsministerns kommentarer och uttalanden med anledning av EG-domstolens dom. Samt några kommentarer i inlägget nedan och via bloggarna Magnus Andersson, Bloggen Bent, Per Ankersjö , Fredrick Federley och Johan Hedin samt Personalist - Javisst som betonar vänsters farligt nationalistiska agenda. Ytterligare artiklar i media är DN, SvD, SvD Sydsvenskan och Aftonbladet samt en sammanfattning av några intressanta kommentarer på SvD

/Oscar Fredriksson

Arbetare i alla länder kom ej till Sverige!

När nu EG-domstolen slagit fast att Byggnads och LO inte helt godtycklilgt får diskriminera företag från andra länder hörs givetvis brösttoner från vänsterhåll och Ohly kräver, som vanligt, att vi måste gå ur EU och även Socialdemokraterna är upprörda och förespråkar utträde. Det verkar som om vänstern nu fokuserar på att isolera Sverige från den övriga Europa för att här ohotat från utvecklingen i omvärlden kunna odla sina gamla härliga klasskampsretorik. Borta är dock alla tankar på internationell solidaritet med arbetare i andra länder utan nu är det isolationism som gäller, kanske Albanien är vänsterns nya utopi?


Läs fler goda inlägg i detta ämne hos bl.a. Magnus Andersson, Bloggen Bent, Per Ankersjö och Johan Hedin

Äntligen!

Äntligen har beskedet kommit från EU att LO förbundet Byggnads absurda blockad av skolbygget i Vaxholm, vilket ledde till att den lettiska entreprenören gick i konkurs, var otillåten. En viktig seger för ökad rörlighet och ökad tillväxt i Europa. Här visar sig EU från sin bästa sida när man tar itu med frågor där man på nationell nivå inte riktigt vågar ta i problemen...

Se mer i SvD och DN , DN samt läs gärna återigen Marciej Zarembas utomordentliga artikelserie Den polske rörmokaren som ger en god inblick i hur man från fackligt håll aktivt motarbetat sina lettiska kollegor...

söndag 16 december 2007

Bromma hindar stadens utveckling!

I dagens SvD finns en artikel om att Bromma flygplats hindrar bostadsbyggandet. Detta är något som bl.a. påtalats av Kungsholmscentern. När vi behandlade en remiss i flygplatsfrågan i stadsdelsnämnden lämnade jag följande ersättaryttrande:

ERSÄTTARYTTRANDE

Inom centerpartiet är vi kritiska till förslaget om att förlänga avtalet för Bromma flygplats på ytterligare 30 år. Våra huvudsakliga invändningar mot förslaget är följande:
1. Genom att skriva ett avtal på 30 år binder vi upp Stockholm stad vid en lösning som inte är långsiktigt hållbar eftersom vi ändå kommer att tvingas avveckla Bromma så småningom. Varför inte börja planera inför en avveckling redan nu för att skapa en insikt om behovet att hitta alternativa lösningar till Bromma flygplats.
2. Ökad flygtrafik leder även till ökade säkerhetsrisker och rimligheten ur säkerhetssynpunkt med flygtrafik på låg höjd över stadens centrala delar bör ifrågasättas.
3. Förslaget innebär allvarliga miljöeffekter både genom ökade utsläpp och ökat buller. Redan idag har vi problem med partikelutsläpp och avgaser i Stockholmsluften och flyget ökar belastningen på Kungsholmens luftmiljö ytterligare. En dålig luftmiljö innebär en stor hälsorisk inte minst för barn som är extra känsliga för denna påverkan.
4. Bromma är en felsatsning som hindrar stadens tillväxt och utveckling genom att möjligheterna att bygga på höjden avsevärt begränsas i strategiskt viktiga områden bl.a. på Kungsholmen.
Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen betonat att vi måste våga skapa nya inslag i Stockholms stadsmiljö med bl.a. nya eko-skyskrapor. Genom dessa satsningar kan vi även bli en drivande aktör i regeringens arbete för att skapa miljövänliga och hållbara städer. Genom att låta staden växa på höjden kan marken även användas mer effektivt för att på detta sätt värna våra viktiga grönområden. Detta arbete med att skapa morgondagens Stockholm riskerar nu att försenas genom att avtalet för Brommaflyget förlängs i ytterligare 30 år.

Övriga länkar till artikel i Vårt Kungsholmen nr. 46, Per Ankersjö, Bloggen Bent och YIMBY

fredag 14 december 2007

Alliansglögg 15 december i Västermalmsgallerian

Vi välkomnar alla bloggbesökare till vår gemensamma alliansglögg i Västermalmsgallerian kl. 12.00 nu på lördag den 15:e december.

Kom gärna förbi och växla några ord med dina lokala allianspolitiker som nu styr Kungsholmen.

torsdag 13 december 2007

Fel fokus i Migrationspolitiken (del 1)

Äntligen börjar det röra på sig i debatten kring svensk integrations- och migrationspolitik. Migrationsverkets generaldirektör tar bladet från munnen på DN debatt den 10 december och Migrationsministern fyller på i samma forum med ytterligare en debattartikel på detta tema några dagar senare.

Vidare meddelar Migrationsverket samma vecka att det enligt deras bedömning inte pågår någon konflikt i Somalia och att flyktingar kan återsändas dit, detta trots att alla som är bekanta med situationen i Somalia nog har en annan uppfattning se exempelvis DN och BBC

En sammanbindande länk verkar dock vara att invandring och migration ses som ett problem och att återvändande till hemlandet är lösningen. Jag delar inte denna uppfattning och återkommer med ett längre inlägg i denna fråga där jag vill ifrågasätta grunden för dessa utgångspunkter, i enlighet med den linje jag drivit tidigare på denna blogg.

I syfte att tydliggöra kommunikationen och efter önskemål från några bloggläsare kommer jag nu att lägga in mer resonerande personliga inlägg på bloggen http://oscarfredriksson.blogspot.com och använda denna blogg som en mer renodlad informationskanal för lokalpolitik.

lördag 1 december 2007

Alliansregeringen på rätt väg!

Bra analys av PJ på svd.se
Se även fler debattinlägg på detta tema via inlägget Alliansregeringen rör sig i rätt riktning

Gemensamt Alliansuttalande i GP

Alliansen går på Göteborgspostens debattsida till angrepp mot den senaste tidens uttalanden från ledande Socialdemokrater.

Förhoppningsvis finns nu en ljusning för en ny liberal integrations och migrationspolitik med fokus på jobb och företagande.

Fortsatt Kallbadhusdebatt?

Kungshomscenterna har tidigare på denna blogg och även i massmedia och genom öppna möten med engagerade Kungsholmsbor framfört förslag på en placering i Ulvsundasjön skulle kunna bidra positivt till den nya och spännande stadsdel som nu växer fram på nordvästra Kungsholmen. När vi nu kan konstatera att det inte blir något Kallbadhus i Riddarfjärden kanske vårt förslag på alterntiv placering åter kommer att segla upp i debatten? Så här skrev DN om förslaget tidigare under sommaren.

Klicka gärna på etiketterna nedan för en orientering över tidigare inlägg i denna fråga.

torsdag 29 november 2007

Alliansregeringen rör sig i rätt riktning!

I dagens SvD kan vi läsa att moderaterna nu tar ett steg i rätt riktning och närmar sig centerpartiets linje när det gäller att se över sden svenska integrations och migrationspolitiken. Alliansregeringen har här en fantastisk möjlighet att ta tag i ett viktigt politikområde vilket helt försummats av tidgare regeringar. Tidigare ansvariga ministrar, däribland Mona Sahlin, bär ett tungt ansvar för den situation som nu råder.

Dagens ledare i DN tar även upp denna fråga och jag har i en debattartikel i Dagens Samhälle tidigare ergumenterat för en ökad satsning på jobb och företagande i invandrartäta områden i enlighet med det budgetförslag som centerpartiet i Stockholm presenterat. Centerpartiets riksstämma tidigare i år valde även att lägga in integratiosfrågorna som en del i vårt jobbprogram för att få ett tydligare fokus på desa frågor. Vi skriver bl.a. på sidan 12 under rubriken JOBB ÄR VÄGEN TILL INTEGRATION att:

Centerpartiet anser att en god integration kommer ur en bra närings- och arbetsmarknadspolitik som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Med en politik som förbättrar klimatet för arbete och företagande, kommer människor från andra länder att få det mycket enklare att komma i arbete och finna egen försörjning.
Jobb- och integrationspolitiken måste ha individen i centrum. Det förutsätter att Sverige i större utsträckning stimulerar samverkan som går över de traditionella sektorsgränserna. Centerpartiet och alliansregeringen kommer under 2008 genomföra försöksverksamhet med nystartscentrum ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. Målet är att hitta en samverkansform där olika aktörer samlas under ett och samma tak- för att underlätta för den enskilde att få snabb hjälp och stöd att etablera sig på arbetsmarknaden
.


PS/ Missa inte artikelserien om Sverigedomokraterna i tidningen Dagens Arbete. Här kan finns bland annat ett flertal intervjuer med partiföreträdare (bl.a. den intervju med deras arbetsmarknadspolitiske talesman som jag tidigare refererat till) samt en lista över några vanligt förekommande fämlingsfientliga påståenden vilka sakar vetenskaplig grund. /DS

onsdag 28 november 2007

Sd-företrädare vet inte vad de har för politik!

Jag brukar vanligtvis skumma igenom Kommunalarbetaren på nätet men hittade även detta gulkorn i Dagens Arbete som en illustration till vilka tomtar som agerar företrädare för Sverigedemokraterna...skulle du ge Sd:s Per Björklund ett personkryss?

Men visst har PJ en poäng i sin ledare där han på ett mer nyanserat sätt beskriver en problematik som givetvis måste lösas. Dock kanske inte på det sätt som Johansson, Reepalu och Sverigedemokraterna förespråkar.

Arbetsrätten måste reformeras!

På dagens DN debatt finns ytterligare ett inlägg som visar på några av de negativa konsekvenserna av den föråldrade svenska arbetsrättslagstiftningen. Vi inom Centerpartiet har tydligt drivit kravet på en reformerad lagstiftning på detta område. En modernisering av lagstiftningen till dagens mer rörliga arbetsmarknad skulle gynna såväl arbetgivare som arbetstagare. Inte minst är det även en nödvändighet för att underlätta möjligheterna för små och medelstora företag att utveckla sin verksamhet genom att våga nyanställa. Dagens system innebär att även offentliga arbetsgivare drar sig för att nyanställa fast personal utan använder sig i hög grad av inhyrd personal till en långt högre månadskostnad endast i syfte att slippa undan gällande regelverk. Detta är givetvis inte en bra situation och en reform vore välkommen!

En reformerad arbetsrätt kan även underlätta de viktiga insatser som behövs med satsningar på socialt företagande.

tisdag 27 november 2007

Majoriteten invandrare är vanliga medelsvensson

Mot bakgrund av det stora antalet negativa kommentarer till inlägget nedan vill jag här lyfta fram mitt tidigare svar där jag beskriver en annan verklighetsbild än den som verkar förhärskande bland dem som kommenterat mitt tidigare inlägg.

Jag har under ett flertal år arbetet med asylprövning och kan konstatera att det finns många olika anledningar till varför människor söker sig till Sverige, några av alla dessa har givetvis inte helt ärliga avsikter men majoriteten är vanliga "svensson" fast från andra länder. De är personer som gör vad de måste för att kunna skapa en bättre tillvarao för sin familj och en framtid för sina barn. Genom mitt fleråriga engagemang inom Röda Korsets Flyktingcenter har jag även fått förmånen att träffa en mängd personer med olika nationaliteter och de skiljer sig inte särskilt mycket från "vanliga svenskar". Flyktingcentrets verksamhet bygger helt på frivilliga insatser och vi erbjuder bl.a. språkträning och en social mötesplats för att ge en bättre introduktion i det svenska samhället. Det finns bland dem jag möter en stor vilja att lära sig svenska och fördjupa sin kunskap om det svenska samhället för att så snart som möjligt kunna få ett jobb eller en praktikplats för att kunna bygga upp en ny tillvaro i Sverige. Detta är den verklilghet som jag ser i min vardag och den delas av tusentals andra frivilliga inom liknande verksamheter runt om i landet. En sak är att den svenska integrationspolitiken fungerar dåligt men eftersom det finns goda exempel på hur vi kan jobba med att förbättra denna politik genom tydligare fokus på kopplingen mellan jobb, företagande och integration så är det detta som måste vara huvudfrågan. Invandringen är inte ett hot utan en möjlighet att säkra den svenska välfärden och den utredning som öppnar för arbetskraftsinvandring (Ds 2007:27) är ett steg i rätt riktning.

Se även ledaren i SvD för ytterligare fördjupning av denna heta debatt.

Det mångkulturella samhället är en tillgång!

Idag finns oroande tendenser i det svenska samhället när det gäller synen på personer från andra länder. Socialdemokraternas Ilmar Reepalu i Malmö har tidigare gjort flera kontroversiella uttalanden och nu stämmer även Göteborgs starke man socialdemokraten Göran Johansson in i kören samtidigt som det finns oroande tecken på ökad främlingsfientlighet bland unga enligt en rapport som refereras i dagens DN samt fler artiklar på samma ämne här och här. Samt Svd artikel, artikel och ledarblogg.

Det är mot bakgrund av denna utveckling hög tid att Centerpartiet i egenskap av Sveriges ledande liberala kraft tar striden med Sverigedemokraterna och deras främlingsfientliga agenda genom att stå upp för en ny, modern och öppen integrations och migrationspolitik.

Vår tillväxt står och faller med hur vi lyckas ta tillvara den kreativitet och drivkraft som finns i det svenska samhället. Detta inte mist hos personer med invandrarbakgrund som utgör ett välkommet tillskott till det svenska samhället. När det gäller att koppla samman näringslivs och integrationsfrågorna utgör småländska Värnamo ett bra exempel och vi är många kommuner runt om i Sverige som har mycket att lära av Värnamo och det fokus på jobb och företagande som genomsyrar deras integrationsarbete.

Enligt rapporten Invandrares företagande (R 2007:22) från Verket för näringslivsutveckling, NUTEK, startas vart sjunde företag av medborgare som är födda utomlands, oftast i storstadsområdena. De är mer positiva än svenskfödda företagare till att låta det egna företaget växa och till att anställa fler. Samtidigt upplevs hindren som fler, inte minst när det handlar om möjligheten att få lån.

Stockholm är en stad med invånare med ursprung i alla kulturer, världsdelar och religioner och detta är givetvis en fantastisk tillgång som vi givetvis måste ta tillvara. Vi i Stockholmscentern har därför i vår budget föreslagit särskilda satsningar på företagande i invandrartäta områden. Det lokala, småskaliga företagandet är en nyckel till en lyckad integration och ett minskat utanförskap. Lokala dagis med flexibla öppettider är både en affärsmöjlighet för dem som driver dem och en nödvändighet om arbete utanför hemmet ska bli möjligt. Skolor av god kvalitet ger förutsättningar för såväl vidare studier som lärlingsutbildningar och arbetspraktik. En lokal, småskalig och högkvalitativ åldringsvård gör det möjligt för engagerad vårdpersonal att driva egen verksamhet och för arbetande familjer att behålla god kontakt med åldrande släktingar.

Invandringen utgör en fantastisk möjlighet för Sverige både kulturellt och ekonomiskt. Var och en som genom anställning eller eget företagande försörjer sig själv och sin familj är med och bidrar till att utveckla den svenska välfärden och vi borde därför välkomna alla som vill bo och arbeta i Sverige!

Centerpartiets riksstämma tog flera steg i rätt riktning men detta räcker inte! Vi måste nu intensifiera arbetet med att utveckla en modern och liberal migrations- och integrationspolitik där vi ser till den enskildes behov, resurser och möjligheter. En viktig del i detta arbete är även att bygga upp lokala, regionala och nationella nätverk som möjliggör ett ökat samarbete mellan storstadsområden och landsbygd för att lösa den tilltagande segregations­problematiken. Här har vi både en politisk möjlighet och en medmänsklig skyldighet att en gång för alla göra upp med socialdemokratins misslyckanden på integrationsområdet och istället leda vägen mot en ny individbaserad migrations- och integrationspolitik.

måndag 26 november 2007

Bodström ny S-ledare?

Ett sakligt och därigenom även en ganska hård granskning av vad Mona Sahlin egentligen åstadkommit under sin lååååånga politiska karriär finn på Johan Ingarös blogg där även den snutfagre kappvändaren Bodström identifieras som en snar efterträdare...
Samma analys finns bland blogginläggen till dagens ledare i DN.

Exit Sahlin?

Bloggen Bent har ett läsvärt inlägg där han ställer den senaste tidens fräna utspel mot bakgrund av Mona Sahlins interna motgångar. Läs mer här.

Trygghetssystem för företagare

Nu tar alliansregeringen äntligen tag i frågan om att skapa bättre trygghetssystem för företagare. Detta är inte en dag för tidigt eftersom företagare till stor del står helt utanför de trygghetssystem som gäller för vanliga löntagare och även riskerar att missgynnas ekonomiskt om man tar steget att starta ett eget företag istället för att vara anställd. Vi måste skapa ett system som uppmuntrar till nytänkande och ger möjligheter för dem som är beredda att lägga ned både tid och pengar på att starta och driva en egen verksamhet.

Länk till pressmeddelande

söndag 25 november 2007

Arbetsrättslagstiftningen måste reformeras

På dagens DN debatt finns ytterligare ett inlägg som visar på några av de negativa konsekvenserna av den föråldrade svenska arbetsrättslagstiftningen. Vi inom Centerpartiet har tydligt drivit kravet på en reformerad lagstiftning på detta område. En modernisering av lagstiftningen till dagens mer rörliga arbetsmarknad skulle gynna såväl arbetgivare som arbetstagare. Inte minst är det även en nödvändighet för att underlätta möjligheterna för små och medelstora företag att utveckla sin verksamhet genom att våga nyanställa. Dagens system innebär att även offentliga arbetsgivare drar sig för att nyanställa fast personal utan använder sig i hög grad av inhyrd personal till en långt högre månadskostnad endast i syfte att slippa undan gällande regelverk. Detta är givetvis inte en bra situation och en reform vore välkommen!

Partiretorik utan substans

Mona Sahlin skriver idag på DN-debatt ett högröstat inlägg osande av partiretorik. Inlägget påminner om en kolumn i tidningen Kommunalarbetaren som jag läste och kommenterade nyligen, båda dessa inlägg saluför i ett uppskruvat tonläge gammal vanlig vänsterretorik där man helt bortser från någon som helst mer nyanserad omvärldsanalys av vad alliansregeringen faktiskt presterat i politiska reformer under mandatperiodens första år. PJ Anders Linder har även ett läsvärt inlägg i SvD där han raljerar med Sahlins skygglappsretorik. Även Federley har ett bra inlägg där han sakligt redovisar varför Mona är så arg.

Brommaflyget på Brännpunkt

Centerpartiets gruppledare i kommunfullmäktige Per Ankersjö skriver idag på Brännpunkt om Brommaflyget. Förutom att klargöra centerpartiets hållning i frågan angriper han även det socialdemokratiska hyckleriet och de felaktiga uppgifter de tidigare spritt rörande centerpartiets ställningtagande i frågan.

Per Ankersjö skriver även om Brommaflyget på sin blogg.

torsdag 22 november 2007

YIMBY - Yes in my backyard

Vårt ställningatagande mot att förlänga avtalet för Bromma flygplats i ytterligare 30 år får även stöd på yimby.se

lördag 17 november 2007

Främlingsfientligheten på marsch

Återigen visar den militanta främlingsfientligheten sitt rätt ansikte, se artikel i DN. Jag har tidigare i ett flertal inlägg berört hur Sverigedemokraterna och deras allierade inom övriga främlingsfientliga rörelser nu på allvar börjat mobilisera sina insatser inför valet 2010. Vi måste på allvar börja granska dessa organisationer för att inte hamna i samma läge som i Danmark med ett uttalat främlingsfientligt parti i riksdagen. Det åligger oss som tror på det mångkulturella samhällets potential och alla människors lika värde att vi bemöter och slår hål på de myter och den hatpropaganda som ligger till grund för den främlingsfientliga retoriken. Läs gärna övriga inlägg på detta tema för fler tankar kring behovet av ökad invandring, effektivare jobbpolitik och en bättre integrationspolitik.

Brommaflyget hindrar stadens utveckling!

Kungsholmscentern är kritisk till förslaget om att förlänga avtalet för Bromma på ytterligare 30 år. Våra huvudsakliga invändningar mot beslutet är följande:

1. Genom att skriva ett avtal på 30 år binder vi upp Stocholm stad vid en lösning som inte är långsiktigt hållbar eftersom vi ändå kommer att tvingas avveckla Bromma så småningom. Varför inte börja planera inför en avveckling redan nu istället för att stoppa huvudet i sanden?

2. Ökad flygtrafik leder även till ökade säkerhetsrisker och rimligheten ur säkerhetssynpunkt med flygtrafik på låg höjd över stadens centrala delar bör ifrågasättas.

3. Allvarliga miljöeffekter för boende på Kungsholmen både genom ökade utsläpp och ökat buller. Redan idag har Kungsholmen stora problem med partiklar och avgasutsläpp från biltrafiken på bl.a. Essingeleden och flyget ökar belastningen på vår luftmiljö ytterligare. En dålig luftmiljö innebär en stor hälsorisk inte minst för barn som är extra känsliga för denna påverkan.

4. Bromma är en felsatsning som hindrar stadens tillväxt och utveckling genom att möjligheterna att bygga på höjden avsevärt begränsas i strategiskt viktiga områden. Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen betonat att vi måste våga skapa nya inslag i Stockholms stadsmiljö med bl.a. nya eko-skyskrapor. Genom dessa satsningar kan vi även bli en drivande aktör i regeringens arbete för att skapa hållbara städer. Genom att låta staden växa på höjden kan marken även användas mer effektivt för att på detta sätt värna våra viktiga grönområden.

Läs även Kungsholmscenterns utspel i veckans Vårt Kungsholmen (nr 46).

Läs mer inlägg om skyskrapor och regeringens arbete med att skapa hållbara städer.

onsdag 14 november 2007

Ständigt dessa folkpartister....

Mot bakgrund av dagens artikelpå dn.se undrar man hur liberala de är i folkpartiet liberalerna egentligen?

Dessa abortförespråkare är dock helt klart inte liberaler i varje fall.

Samarbete London - Stockholm

Mycket bra att Stockholm skall samarbeta och lära av London, jag vill minnas att det var något av partierna i fullmäktige som lade fram förslag om detta i sin budget....

Länk till DN

Länk till vår budget

tisdag 13 november 2007

Solidaritet är inte en vänsterfråga!

Med tanke på Ung vänsters märkliga debattartikel som berördes i tidigare inlägg är det bra att CUF ordföranden Magnus Andersson nu går till motangrepp i Aftonbladet och på sin blogg där han reder ut begreppen. Mari Wickberg har även ett bra inlägg på sin blogg.

Länk till CUF:s nya sajt finner du här.

fredag 9 november 2007

Vänstern värnar liberalismen

Ung Vänsters Ida Gabrielsson gör ett märkligt inlägg på SVT Opinion om att borgerligheten skulle ha övergivit sina liberala värderingar och rört sig i främlingsfientlig riktning...

För mig som Centerpartist framstår detta inlägg som mycket märkligt eftersom vi så tydligt tagot ställning för det mångkulturella samhället och en liberal invandringspolitik.

Länk till Centerpartiets stämmoprotokoll om integrations- och migrationspolitik samt vår politik för jobb och företagande finner du här och här.

onsdag 7 november 2007

torsdag 1 november 2007

Debattartikel om integration och företagande

Län till min artikel i Dagens Samhälle med rubriken Vi tror på det lokala, småskaliga företagandet vilken är ett svar på ledaren Tystnad är fel taktik som varnade för att politisk passivitet i integrations och invandringsfrågorna riskerar att gynna främlingsfientliga krafter som Sverigedemokraterna. Läs eller lyssna även till SR-islaget Integration på tapeten när centerpolitiker bjöd in

/Oscar Fredriksson

onsdag 31 oktober 2007

Rasismen frodas i dansk valrörelse

I dagens SvD finns en artikel som belyser den danska valrörelsens tydligt rasistiska undertoner. Det är därför viktigare än någonsin att vi som tror på det mångkulturella amhället och alla människors lika värde och rättigheter står upp för dessa ideal. Vi måste utmana och ifrågasätta den ofta helt felaktiga bild som målas upp av bl.a. Sverigedemokraterna i syfte att vinna politiska poäng genom att utmåla det mångkulturella samhället som ett problem. Vi har allt att vinna på ett öppet samhälle och en öppen invandringspolitik och detta gäller såväl kulturellt som ekonomiskt. Vad som krävs är dock en reformerad integrationspolitik där vi öppnar fler vägar in i de svenska samhället. Utbildning, jobb och eget företagande är hörnstenar i detta arbete och här kan exempelvis Värnamo i Småland fungera som ett tydligt exempel på hur man kan arbeta med dessa frågor. Se även fler förslag i Stockholmscenterns förslag till budget 2008.

Vår nya partitidning på nätet!

Nu finns det länkar via Dagens Politik och Bloggen Bent till en pdf-version av Stockholmscenterns nya partitidning Klöver. Läs gärna mitt debattinlägg om behovet av en reformerad migrationspolitik.

Mycket nöje!
OscarFredriksson

onsdag 24 oktober 2007

Regelförenkling gör Gröning till centerpartist?

Se denna länk till Aftonbladet där Lotta Gröning gör tummen upp för det pågående arbetet med att minska byråkratin. Se mer om Mauds och regeringens regelförenklingsarbete här.

söndag 21 oktober 2007

Främlingsfientlig kraftsamling

DN artikeln om Sverigedemokraternas kommunala handlingsprogram finner du här och fler länkar till Sveridedemokraterna och deras förberedelser inför nästa val finns på DN , DN samt DN

Läs gärna inlägget nedan och övriga poster på denna blogg för ett tydligt politiskt alternativ till denna främlingsfientliga agenda!

fredag 19 oktober 2007

Sverigedemokraternas fula tryne åter synligt

Nu börjar Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik även nå nyhetsplats i riksmedia och DN skriver idag om ett SD-förslag att avskaffa hemspråksundervisningen. Ett mycket korkat förslag enligt min mening eftersom språket är en viktig del av den egna identiteten och hemspråksundervisningen även i många fall underlättar inlärningen i andra ämnen, inte minst svenska... Tack och lov har Centerpartiet på sin riksstämma tagit rakt motsatt beslut och röstat för att stärka hemspråksundervisningens roll. Vidare har jag såväl här på bloggen som vid ett flertal övriga tillfällen, bl.a. i Stockholmscenterns nya partitidning Klöver, argumenterat för behovet av en bättre integrationsprocess och en ökad invandring vilket även det är i linje med den politiska inriktning som Centerpartiet beslutade om vid riksstämman. Se inlägg märkta jobbpolitik och integration längre ned på sidan.

Länk till Centerpartiets stämmoprotokoll om integrations- och migrationspolitik samt vår politik för jobb och företagande finner du här och här.

Avdelningsmöte 5 november


Välkommen till Kungsholmscenterns avdelningsmöte den 5 november kl 18.30.

Vid mötet kommer vi att presentera den nybildade partiavdelningen på Kungsholmen och även lämna en kort redogörelse över vad vi åstadkommit hittills.

Vårt mål är att vara en öppen och utåtriktad avdelning som genom en aktiv väljardialog fångar in förslag och synpunkter vilka sedan kan omsättas i praktisk politik såväl lokalt i stadsdelsnämnden som i stadshuset och riksdagen. En fungerande demokrati bygger på ett samspel och en aktiv dialog mellan väljare och valda där båda parter har ett gemensamt ansvar för att bidra till en god politisk diskussion. Det är du som väljare som har makten och allting börjar hos dig! Vi politiker kan endast agera utifrån det mandat vi fått av våra väljare!

Vi behöver nu hjälp med att sätta agendan för det framtida arbetet i avdelningen och har som tema för kvällen att diskutera hur vi kan utveckla Kungsholmen i framtiden. Några konkreta förslag är att arbeta för en upprustning av stränderna och promenadstråken runt Kungsholmen och fler bryggor längs Norr Mälarstrand för att öka tillgängligheten till vattnet. Vi kommer även att diskutera barn och ungdomsfrågor eftersom vi för närvarande arbetar med ett program för hur vi skall göra Kungsholmen till innerstadens mest barnvänliga stadsdel. Det finns även möjlighet till fri diskussion med anledning av de sorgliga händelser som inträffat nyligen.

Alla bloggläsare som bor på Kungsholmen och är engagerade i lokala frågor är välkomna att delta i vårt avdelningsmöte och kanske bli medlemmar i Centerpartiet på Kungsholmen. Bloggläsare som är eller vill bli medlemmar i Centerpartiets ungdomsförbund, Centerstudenter eller Centerkvinnorna är också välkomna till detta möte eftersom vi har en ambition att samverka med partiets alla delar.

Mycket välkomna hälsar styrelsen genom

Oscar Fredriksson, ordförande
Mail: oscar.fredriksson@centerpartiet.se

Lotta Nordfeldt, vice ordförande
Telefon: 0739-84 18 02


torsdag 18 oktober 2007

Centerpartiet kopplar greppet i budgetdebatten

På Per Ankersjös blogg kan du följa budgetdebatten i stadshuset. Klicka här för direktlänk. Förutom miljö och stadsbyggnadsfrågorna har vi även kopplat greppet om företagar och integrationsfrågorna där vi är det enda parti som har riktiga satsningar på detta område!

Även DN refererar från debatten och vänsterpartiernas förslag på skattehöjningar

måndag 15 oktober 2007

Integration i teorin och i praktiken...

Jag noterar den undersökning som refereras i dagens DN om att Sverige skulle vara bäst i Europa på integration. Min fråga blev då genast hur illa är det inte då i övriga länder...

Det är kanske så att Sverige i teorin har en god integrationspolitik men problemet är att den inte fungerar i praktiken, någonting som varit allmänt känt för alla som arbetat med dessa frågor under det senaste decenniet. Om man studien inte närmare studerat hur situationen de facto ser ut i det svenska samhället hade man funnit ett stort utanförskap och en omfattande diskriminering som kräver omfattande insatser efter åratal av politiskt ointresse och passivitet i dessa frågor, inte minst från Socialdemokraterna som i sig inte ser ett stort bidragsberoende som ett problem eftersom det är ett sätt att säkra den egna väljarbasen.

Vi i Centerpartiet har i vår budget för Stockholms stad gjort särskilda satsningar på företagare med invandrarbakgrund för att på detta sätt ta tillvara den kreativitet och drivkraft som finns hos varje individ. Vi tror på den egna viljan att vara med och utveckla sin egen närmiljö och tror därför att vi även behöver underlätta småföretagandet genom riktade insatser för att underlätta kapitalförsörjningen för dem som vill starta lokala företag.

Arbete och eget företagande är en av de viktigastde beståndsdelarna i ett lyckat integrationsarbete och vi är dessutom helt beroende av att öka andelen förvärvsarbetande i Sverige för att klara den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. Vi behöver därför även locka fler personer som vill bo och arbeta i Sverige!

Integration i teorin och i praktiken

Jag noterar den undersökning som refereras i dagens DN samt även i SvD om att Sverige skulle vara bäst i Europa på integration. Min fråga blev då genast hur illa är det inte då i övriga länder...

Det är kanske så att Sverige i teorin har en god integrationspolitik men problemet är att den inte fungerar i praktiken, någonting som varit allmänt känt för alla som arbetat med dessa frågor under det senaste decenniet. Om man studien närmare studerat hur situationen de facto ser ut i det svenska samhället hade man funnit ett stort utanförskap och en omfattande diskriminering som kräver omfattande insatser efter åratal av politiskt ointresse och passivitet i dessa frågor. Den största skuggan faller här givetvis på Socialdemokraterna som i sig inte ser ett stort bidragsberoende som ett problem eftersom de ser detta beroende som sätt att säkra den egna väljarbasen, ungefär som en form av Socialdemokratiskt statarsystem där den enskilde individen förminskas till förmån för främjandet av rörelsens ädla ideal. (Ädla ideal som manifesteras bl.a. genom omfattande taxiåkande och övergångsregler för att diskriminera arbetare från de nya EU-länderna e.t.c.)

Vi i Centerpartiet har i vår budget för Stockholms stad gjort särskilda satsningar på företagare med invandrarbakgrund för att på detta sätt ta tillvara den kreativitet och drivkraft som finns hos varje individ. Vi tror på den egna viljan att vara med och utveckla sin egen närmiljö och tror därför att vi även behöver underlätta småföretagandet genom riktade insatser för att underlätta kapitalförsörjningen för dem som vill starta lokala företag.

Arbete och eget företagande är en av de viktigastde beståndsdelarna i ett lyckat integrationsarbete och vi är dessutom helt beroende av att öka andelen förvärvsarbetande i Sverige för att klara den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. Vi behöver därför även locka fler personer som vill bo och arbeta i Sverige!

torsdag 11 oktober 2007

Lessing en intelligent samhällskritiker

Med Doris Lessing går årets nobelpris till en samhällskritiker av rang. Bl.a. hennes bok Den gode terroristen visar på en författare med skarp blick och ett starkt intellekt som ifrågasätter den självgoda rättfärdigheten och faran med självutnämnda idealister som agerar utan eget kritiskt tänkande eller ifrågasättande av egna ställningstaganden.

Läs mer på DN och SvD.

/Oscar Fredriksson
(som är hemma och förkyld, därav dagens många blogginlägg)


PS/ Om fler av de "säkerhetsmän" och militärer som med mantrat om att de kämpar för sitt land i kriget mot terrorismen läst och förstått ovan refererade bok av Doris Lessing kanske de i högre utsträckning skulle rannsaka sina egna bevekelsegrunder för att mörda civila Irakier... Varför är det inte mer debatt om detta i svensk media? /DS

Marknadshyror - hot eller möjlighet?

PJ Anders Linder har en intressant ledare i SvD med anledning av moderaternas senaste utspel om marknadshyror. Christer Mellstrand och Bloggen Bent illustrerar på sina bloggar hur detta är ytterligare ett exempel på partiets omorientering.

Det är tråkigt att det inte finns utrymme för en mer konstruktiv diskussion kring hyresregleringens vara eller inte vara. Nuvarande hyresregleringen är inget annat än en form av bostadsbidrag (utan behovsprövning) till boende på attraktiva adresser i storstäder och måste givetvis reformeras. Hur man skall förändra dagens system för att på sikt skapa en mer rättvist hyressättning är givetvis en komplicerad fråga eftersom en direkt övergång till rena marknadshyror inte är ett rimligt tillvägagångssätt eftersom det skulle leda till allt för allvarliga konsekvenser för de boende. Vad som behövs är dock en bred diskussion kring bostadsfrågor och bostadspolitik där man även vågar föra en diskussion för och emot införandet av marknadshyror eller andra typer av lösningar. Dagens system är både orättvist och hämmande för nyproduktionen varför denna debatt är viktigare och mer aktuell än någonsin med tanke på det stora behovet av fler bostäder i storstadsregionerna. Hyesgästföreningen m.fl. borde ta tillfället i akt att driva på denna debatt genom ett konstruktivt förhållningssätt kring hur man kan lösa dagens situation eftersom det ligger i deras intresse att hyresrätten finns kvar som boendeform även i framtiden.

/Oscar Fredriksson

Sossarna blir Alliansens nya stödparti?

Mot bakgrund av de självkritiska diskussioner som pågår inom det socialdemokrtiska partiet verkar de enligt bl.a. DN lägga sig i linje med allianspolitiken. Trots en ganska passiv jämställdhetspolitik så verkar allianspartierna även ha övertagit ledarpositionen i denna gamla socialdemokratiska paradgren eftersom partiet Persson knappast prioriterade denna fråga. På samma sida refereras även en aktuell studie från Finland som visar på ett tydligt samband mellan ersättningsnivån i a-kassan och arbetslöshetens längd. Notera att den finska a-kassenivån ligger på en avsevärt lägre/rimligare nivå än i Sverige.

fredag 5 oktober 2007

S vill ha mer skatter, bidrag och Sverigedemokrater?

Socialdemokraternas budget presenterades idag och refereras i bl.a. DN, DN och SvD. Desutom finns en debattartikel av Nuder och Sahlin på DN-debatt. På det hela taget är det mycket retorik och ganska lite konkret politik. De förslag som finns slår vakt om att värna de egna kärnväljarna samtidigt som man gör en liten trevare till Sverigedemokraterna, vilket inte är partipolitiskt ologiskt eftersom Sd till viss del använder samma folkhemsretorik som Socialdemokraterna. Eventuellt finns det kanske några partistrateger på Sveavägen eller i LO-borgen som skissar på en fyrpartikoalition S, Mp, V, Sd efter valet 2010?

lördag 29 september 2007

Visatsar på entreprenörskap

Dagens DN-ledare lyfter frågan om behovet av att underlätta småskaligt entreprenörskap och då särskilt behovet av en reformerad arbetsrätt. Detta är någonting som Centerpartiet länge arbetat för på riksplanet och i vårt förslag till budget för Stockholms stad är satsningar på företagande en av våra huvudfrågor.

Whistleblowing

DN publicerar idag en artikel om meddelarskyddets utformning. Frågan är komplicerad men i korthet så gäller det grundlagsfästa meddelarskyddet endast för offentliganställda. Inom den privata sektorn är det istället Arbetsdomstolen som genom sin praxis kan sätta ramarna för de anställdas möjlighet att uttala sig om eller lämna information rörande ev. oegentligheter. Internationellt talar man om s.k. Whistleblowing när en anställd "läcker" information och i Sverige så har bl.a. Carl Gustaf Spangenberg vid Uppsala universitet forskat om detta. För att skydda Whistleblowers och underlätta att oegentligheter uppmärksammas har man i exempelvis Storbritannien en särskild lag Public Interests Disclosure Act som gäller för alla anställda och inte är begränsad till att endast omfatta ofentliganställda. Jag har skrivit några uppsatser med anknytning till denna fråga och anser själv att det vore bra om vi Sverige kunde få en lagstiftning liknande den brittiska för att skydda Whistleblowers oberoende av om de arbetar inom privat eller offentlig sektor.

/Oscar Fredriksson

Kungsholmscentern nu på Bloggkartan

Länk

torsdag 27 september 2007

Vänsterpartiernas skattehöjningar

S, V och Mp verkar helt ha tappat verklighetskontakten. I ett land med rekordhögt skattetryck vill de ha ytterligare höjningar! Detta är inte en ansvarsfull ekonomisk politik. Läs istället Centerpartiets budget där vi lyckas kombinera skattesänkningar med både en god miljöpolitik och satsningar på fler jobb och företag.

Stockholmscentern får stöd i dagens DN

På dagens DN-debatt får satsningarna i Stockholmscenterns budgetförslag eldunderstöd från en av landets ledande nationalekonomer och även ledarsidan ligger i linje med vår inställning att vi måste komma tillrätta med socialdemokratins misslyckade integrationspolitik och bättre ta tillvara de möjligheter som det mångkulturella samhället erbjuder. Läs mer om vårt budgetförslag här.

onsdag 26 september 2007

Centerpartiet satsar på invandrarföretagare

Stockholmscentern satsar i sitt budgetförslag på jobb och företagande som en väg till bättre integration och minskat utanförskap. Detta är en viktig fråga som även tas upp i slutet av denna artikel i SvD.

Centerpartiet ger Jämtin bakläxa!

Carin Jämtin gör ett tappert försök i dagens DN att försöka rädda den havererade socialdemokratiska skolpolitiken genom att lova mer pengar. Socialdemokratins andra gigantiska misslyckande nämligen utanförskapet och arbetslösheten i invandrartäta områden väljer hon dock att tala tyst om.

Centerpartiet presenterar i sitt budgetförslag för Stockholms stad riktade satsningar för att skapa jobb och underlätta företagande inte minst i de invandrartäta områden som är i stort behov av aktiva åtgärder för att minska ett växnade utanförskap. Stockholmscenterns budgetförslag fokuserar på några kärnområden som är viktiga för Stockholms utveckling och vi kommer att fortsätta med en aktiv framåtblickande och liberal politik fram till valet 2010. Det är på valdagen valet avgörs inte i opinionsmätningarna tre år innan...

Se vårt budgetförslag här.

tisdag 25 september 2007

Fel fokus Billström!

Billström har fel fokus när det gäller den svenska migrationspolitiken, se intervju i SvD.

I motsats till Billström anser jag att det är hög tid att lämna den reglerade invandringen därhän och istället betona betydelsen av öppenhet mot omvärlden även när det gäller synen på invandring. Var och en som genom anställning eller eget företagande försörjer sig själv och sin familj är med och bidrar till att utveckla den svenska välfärden och skall därför ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Detta är ett viktigt steg på vägen mot en modern och öppen migrationspolitik där vi ser invandringen som en möjlighet både kulturellt och ekonomiskt. Vi måste dessutom säkerställa en god och rättssäker asylprövning där vi fokuserar mer på den enskildes situation och ägnar mindre tid åt begreppsmässiga hårklyverier och kvasiargumentationer med folkhemsrasistiska undertoner.

Kungsholmscentern drev denna linje inför Centerpartiets riksstämma tidigare under hösten och även om vi inte nådde ända fram så är det tydligt att vårt parti är det i särklass mest invandringsvänliga i riksdagen. Detta är mycket positivt eftersom den demografiska utvecklingen pekar på att Sverige behöver en ökad arbetskraftsinvandring för att kunna bibehålla en god välfärd. Vi måste också bli bättre på att ta tillvara den kreativitet och företagaranda som finns bland våra nya svenskar och inte låta erfarenheterna från decennier av misslyckad socialdemokratisk integrationspolitik spela de invandringsfientliga krafterna i händerna. Alla behövs och alla kan bidra är enligt min mening en bättre slogan än sossarnas Alla ska med...på bidragståget så att de tvingas rösta på oss i nästa val.

Jag kan därför med viss stolthet meddela att det alternativ till majoritetens budget som Centerpartiet i Stockholms stad kommer att presentera imorgon onsdag kl. 12.00 har ett tydligt fokus på att skapa möjligheter till företagande och egenförsörjning för att bättre ta tillvara den enskilde individens vilja och drivkraft. Håll utkik efter vårt budgetförslag på Per Ankersjös blogg.

/Oscar Fredriksson

måndag 24 september 2007

Sossarna och miljövänstern

Socialdemokraterna är ett parti på lerfötter som hellre tittar bakåt än framåt, det framgår tydligt av Thomas Östros närmast komiska debattartikel. Deras ingång i miljöfrågorna är densamma som den övriga miljövänstern där man stirrar sig blind på mer förbud snarare än att se hur miljöfrågor kan drivas mer offensivt genom bättre samarbete med näringslivet och inte minst genom ett ökat egenansvar hos miljömedvetna konsumenter. Att den nya alliansregeringen trots olyckskorparnas kraxande i valrörelsen nu på ett år åstadkommit mer och påbörjat fler intressanta projekt än vad den tidigare rödgröna röran förmådde under hela deras tidigare mandatperiod ser jag som ett tecken på att centerpartiets envetna arbete i miljöfrågorna nu äntligen börjat ge frukt och att centerpartiet genom allianssamarbetet nu lyckats föra fram miljöfrågan på bred front i regeringsarbetet, något som miljöpartiet aldrig lyckades med trots åratal av sosse-samarbete. Socialdemokraterna har ju aldrig riktigt förmått se utanför den föråldrade klasskampsretoriken och kommer nog aldrig på allvar att kunna ta till sig miljöfrågan eftersom den inte fanns med på agendan under den tid då retoriken formades.

lördag 22 september 2007

Alliansveckan på Kungsholmen

Idag var samtliga Allianspartier samlade vid Västermalmsgallerian för att träffa våra väljare under den pågående Alliansveckan

Även sossarna fanns på plats för att "störa" arrangemanget men det blev inget av med detta utan de nöjde sig med att bevaka vår alliansaktivitet från avstånd. Detta engagemang från sossarnas sida är dock särskilt intressant med tanke på att den planerade kampanjen "Möt dina politiker" som Stadsdelsnämnden sedan lång tid tillbaka planerat in till föregående veckoslut tvingades ställas in med kort varsel eftersom ingen av sossarnas totalt åtta (8 ) ledamöter och ersättare ansåg sig ha tid att delta...

fredag 21 september 2007

Pressmeddelande om Brommaflyget

Nedan bifogas ett pressmeddelande från Per Ankersjö som i huvudsak stämmer överens med mitt uttalande vid gårdagens Stadsdelsnämndsmöte då en av åhörarna ställde en fråga om just Bromma. /Oscar Fredriksson

Artiklar om beslutet finns i DN samt SvD

PRESSMEDDELANDE 2007-09-21

Centerpartiets Per Ankersjö kommenterar avtalet om Brommaflyget:– Brommaflyget kan hämma både miljön och den framtida tillväxten.– Jag beklagar beslutet om att fortsätta flyget på Bromma i 30 år till. Det innebär att det blir svårare att hitta en alternativ flygplats som bättre svarar upp mot behoven i framtiden – både när det gäller tillväxt och miljö. Det säger Centerpartiets gruppledare i Stadshuset, Per Ankersjö i en kommentar till avtalet som slutits mellan Bromma flygfält och staden.– Vi är inte emot flyg, men vi tänker på de boende i Bromma. Nu får ytterligare en generation Brommabor dras med buller och föroreningar. Vi hade hellre sett en strategi för att hitta en annan stockholmsnära flygplats i kombination med snabbtåg, där man kunde bygga kapacitet för framtiden. Nu finns risken att man slår i taket när det gäller flygkapaciteten i Stockholm, säger Per Ankersjö (c).

onsdag 19 september 2007

Möte i Stadsdelsnämnden

Imorgon torsdagen den 20 september är det återigen dags för möte i Stadsdelsnämnden. Kvällens tema är tillgänglighet och föredragningslistan i sin helhet finns som vanligt tillgänglig i insyn och mer information om Stadsdelsnämnden, protokoll från tidigare möten samt datum för kommande möten finns tillgängliga via vår hemsida.

tisdag 18 september 2007

Väljardialog med Alliansen

Centerpartiet på Kungsholmen bjuder härmed in alla intresserade till väljardialog nu på lördag den 22 september klockan 11-13 i Västermalmsgallerian. Vi kommer tillsammans med övriga allianspartier att finnas på plats för att svara på frågor om vår politik och vad vi vill göra under kommande år fram till valet 2010, och även därefter eftersom vi tror att både Sverige och Stockholm behöver minst ytterligare en eller två mandaperioder av borgerligt styre för att bryta den socialdemokratiska bidragsmentaliteten...

Mycket välkomna till Västermalmsgallerian nu på lördag mellan 11 och 13.

onsdag 12 september 2007

Kungsholmscenterns bloggenkät vs. sossarnas

Relativt partiernas storlek och resurser på det lokalpolitiska planet är det ganska kul att vår bloggenkät lockade 130 röstande när sossarnas enligt DN endast lockade 603 trots att de relativt till sin storlek borde kunnat engagera mångdubbelt fler...

Men de är ju av tradition inte så intresserade av lokal förankring bland gräsrötter utan styr uppifrån och ned istället för nerifrån och upp...

Rapport från möte om Kallbadhuset

En ytterligare rapport från fredagens möte som komplement till den som publicerats nedan.

Under mötets gång framkom att det fanns ett stort intresse angående Kallbadhusfrågan, eller rättare sagt exploateringen av Stockholms stads vattenytor och förvåningen över att detta drivits som en fråga endast för Kungsholmsbor. I publiken fanns flera deltagare som deltagit i Kallbadhusdebatten och de var smått indignerade över att frågan inte tagits upp i fler stadsdelar, eller rentav i hela Stockholms län. Frågan är avden dignitet att den egentligen vore en riksangelägenhet. Det är mångasom känner sig förbigångna och undrar om det som planeras för Stockholm endast ska betraktas som en angelägenhet för stockholmare och i synnerhet bara de som blir direkt berörda?
Från publiken kom en stor mängd goda ideér och förslag för hur vi bäst ska ta tillvara vår vackra stads tillgångar så att så många som möjligt kan få njuta av dem. Bland de förslag som kom fram fanns bl a att bygga trädäck/bryggor utmed sträckan Stadshuset-NorrMälarstrand. Detta skulle då gagna fler och inte göra samma intrång på våra vackra vattenytor, som är det som gjort Stockholm till en av världens vackraste huvudstäder.

Intervju med vår avdelningsordförande

På Stadsdelsförvaltningens hemsida finns en intervju med vår avdelningsordförande.
Klicka här för att läsa den.

Väljardialog

I fredags anordnade Kungsholmscentern ett öppet möte om planerna på ett Kallbadhus/hotell i Riddarfjärden alt. Ulvsundasjön. Vi redogjorde kortfattat för våra tankar kring en alternativ placering och den omröstning som vi tidigare haft här på bloggen. Vid mötet framkom många viktiga synpunkter och vi kommer givetvis att ta till oss av dessa innan vi tar slutlig ställning i denna fråga. Även om kritiken mot just det planerade Kallbadhuset/hotellet var massiv vid mötet så framkom även ett flertal goda idéer om vad man borde göra istället. Vid mötet påpekades även att det finns andra spännande projekt som exempelvis nya Slussen som kommer att bidra positivt till Stockholms utveckling. Vi inom Kungsholmscentern tycker att det är viktigt med en aktiv dialog mellan invånare och folkvalda och ser dessa öppna möten som en naturlig del i det politiska arbetet. Som lokal fritidspolitiker har man inte alltid möjlighet att helt sätta sig in i alla frågor och är då givetvis mycket tacksam över kunniga synpunkter från andra Kungsholmsbor.

lördag 8 september 2007

Integritetsfrågorna åter på FP:s agenda

Kungsholmscentern noterar att folkpartiet efter en tids frånvaro nu verkar leta efter en väg tillbaka in i integritetsdebatten...välkomna!

onsdag 5 september 2007

Åter från Riksstämman!

Kungsholmscentern kan notera att vi fick gehör för några av de förslag som vi tidigare presenterade här på bloggen och även drev under Riksstämman i Kalmar. Stämmans beslut samt underlag finns sammanställt här. Läs snabbprotokollen för respektive område för en kortfattad översikt.

Stämman antog under område 3 skrivningar om lika möjligheter för funktionshindrade.

På område 4 går man tydligt på vår linje att man genom att bygga på höjden kan gynna miljön och skydda befintliga grönområden.

På område 5 uttalar stämman stöd för kraven på en översyn av asyllagstiftningen, särskilt frågorna rörande könsstympning och människohandel.

Skrivningar om ökat skydd för den personliga integriteten återfinns under område 6 och detta är en särskilt viktig fråga för Kungsholmscentern, och även Jan Guillou...

Under område 9 finns tydliga skrivningar om ökad statlig tillsyn och granskning där man även öppnar för att stänga dåliga skolor, såväl friskolor som kommunala.

Avslutningsvis så finns i texten på område 11 att Sverige under det kommande EU-ordförandeskapet särskilt skall fokusera på att driva miljöfrågor.

På det hela taget en lyckad stämma för Kungsholmscentern. Till nästa stämma behöver vi dock fler som vill vara med och driva debatten och påverka politiken.

Genom politiskt engagemang kan du bidra till ett ökat stöd för en borgerlig miljöpolitik, det verkar behövas om man får tro Svenska Dagbladet....

onsdag 29 augusti 2007

Kungsholmscenterns förslag till riksstämman

En majoritet av Kungsholmscenterns styrelse kommer att delta vid centerpartiets riksstämma i Kalmar. Nedan finner du även en lista över våra ändringsförslag till partistyrelsens yttranden.

Område 1
På sidan 12 rad 325 önskar vi lägga till följande punkt: Att var och en som genom anställning eller eget företagande försörjer sig själv och sin familj skall ha rätt att bosätta sig i Sverige.

Område 2
På sidan 35 rad 1044 önskar vi ersätta nuvarande skrivning med: Att använda ekonomiska styrmedel i form av miljöavgifter för att minska långväga vägtransporter.

Område 3
På sidan 8 rad 252 önskar vi lägga till följande punkt: Att arbetsförmedlingarna skall erbjuda arbetslösa funktionshindrade samma stöd och aktiviteter som andra arbetslösa.

Område 4
På sidan 15 rad 484 önskar vi lägga till följande punkt: Att i befolkningstäta områden minska miljöbelastningen genom att bygga på höjden.

Område 5
På sidan 7 rad 201 önskar vi lägga till följande punkt: Att under mandatperioden genomföra en omfattande utvärdering av den nya asylprocessen.

Område 6
På sidan 4 rad 124 önskar vi ersätta nuvarande skrivning med: Åtgärder som innebär en kränkning av den personliga integriteten skall alltid beslutas av domstol och om så inte skett skall den enskilde vara berättigad till skadestånd.

Område 7
På sidan 13 rad 97 önskar vi ersätta nuvarande uttalande med: Att stärka skyddet för migrantarbetare och säkerställa att det finns goda finansiella kanaler för dem att sända kapital till sina hemländer (sk. remittances).

Område 8
På sidan 6 rad 177 önskar vi lägga till följande punkt: Att ett regelråd inrättas i syfte att granska ny lagstiftning med utgångspunkt från ett företagarperspektiv.

Område 9
På sidan 5 rad 146 önskar vi lägga till följande punkt: Att det årligen genomförs en nationell kontroll av utbildningens kvalitet vid landets samtliga skolor så att dåliga skolor kan stängas oberoende av vem som är huvudman.

Område 10
På sidan 9 rad 254 önskar vi ersätta nuvarande uttalande med: Att genom tydligare ägardirektiv klargöra vad som ingår i public-service företagens uppdrag.

Område 11
På sidan 11 rad 332 önskar vi göra tillägg till det befintliga uttalandet enligt följande: Att det svenska ordförandeskapet skall präglas av engagemang, öppenhet och en vilja att ta ledningen i det globala miljöarbetet.

Område 12
På sidan 9 rad 270 önskar vi lägga till följande punkt: Bygga upp ett väl fungerande intranät och e-postsystem för att underlätta informationsspridningen och kontakten mellan medlemmar över hela landet.

torsdag 23 augusti 2007

DN skriver om Kungsholmscentern och Kallbadhuset

I dagens DN finns en halvsida om att flytta Kallbadhuset till Ulvsundasjön i enlighet med det förslag som vi inom Kungsholmscentern argumenterat för. Länken till artikeln finner du här. Notera särskilt uttalandet från vår avdelningsordförande Oscar Fredriksson som även kommer att medverka vid vårt öppna möte om Kallbadhuset den 7 september, se inlägget nedan.

måndag 20 augusti 2007

Öppet möte om Kallbadhuset

Kungsholmscentern arrangerar fredagen den 7 september klockan 18.30 på Parmmätargatan 3 ett öppet möte om Kallbadhuset där alla som önskar dela med sig av sina synpunkter inbjuds att delta. Centerpartiets lokalpolitiker på Kungsholmen kommer även att redogöra för förslaget att placera kallbadhuset i Ulvsundasjön för att på detta sätt ytterligare profilera den nya stadsdel som nu växer fram på nordvästra Kungsholmen. Detta arrangemang är en del av Kungsholmscenterns arbete för en tydligare dialog mellan oss lokalpolitiker och våra väljare. Mycket välkomna!

onsdag 15 augusti 2007

Försvara trängselskatten

Även om vi givevis vill se att trängselskatten så snart som möjligt omvandlas till en miljöavgift som vi kan besluta om lokalt i Stockholm så är principen att använda ekonomiska styrmedel för att förbättra miljön givetvis helt rätt! Läs gärna repliken från centerpartiets fullmäktigeledamot och gruppledare Per Ankersjö på sidan 34 i senaste Vårt Kungsholmen.

fredag 10 augusti 2007

Sommardebatt i Vårt Kungsholmen

Under sommaren har debatten om kallbadhus, miljöansvar och regeringens (centerpartiets) jobbpolitik varit i fokus på debattsidorna i lokaltidningenVårt Kungsholmen nr 28 (s. 18) med replik från Kungsholmscentern i nr 29 (s. 18) samt en kommentar till en artikel om kallbadhuset i nr 30 (s. 4) samt fortsatt debatt om kallbadhuset i nr 31 (s. 22) där vi får positiv respons på förslaget om att placera kallbadhuset i Ulvsundasjön istället för Riddarfjärden.
Vi vill veta vad du tycker så lämna gärna dina synpunkter här på bloggen eller kontakta oss. Kontaktinformation samt möjlighet att delta i vår bloggomröstning finns i listmenyn till höger.

Trängselskatt


Stocholmscentern lovade under valrörelsen att arbeta för att återinföra trängselskatt (miljöavgifter) och vi är stolta över att nu kunna infria detta vallöfte! Se ovanstående grattismeddelande i Vårt Kungsholmen nr 30 (s. 10)

lördag 21 juli 2007

Kallbadhuset

Visst måste det föras en ordentlig debatt kring ett så stort och kontroversiellt projekt som kallbadhuset men låt oss fördenskull inte helt låsa fast oss vid en negativ svartmålning av hela idén. Visst finns det en lockelse i att låta detta ellipsformade badhotell vara med och forma framtidens Kungsholmen så varför inte ta fasta på Kungshomscenterns förslag att placera kallbadhuset i Ulvsundasjön och låta detta bli en del av det nya Lindhagenområdetnordvästra Kungsholmen. Denna placering kommer att kunna bidra positivt till hela områdets utveckling mot en attraktiv, modern och levande stadsdel. Håller du med oss? Lämna din synpunkt här på bloggen.

torsdag 19 juli 2007

Essingeleden

Vid stadsdelsnämndens sista möte innan sommaren enades samtliga partier efter intiativ från alliansmajoriteten om ett mycket bra gemensamt uttalande rörande Essingeleden:

Essingeleden är en av Stockholms mest trafikerade motorleder. Stadsdelsnämnden önskar återigen framföra önskemål att Stadsbyggnadsnämnden utreder möjligheten att överdäcka Essingeleden.
Med modern teknik är det fullt möjligt att överdäcka den befintliga leden och en överdäckning skulle innebära en avsevärd förbättring av stadsmiljön med minskat vägbuller och en bättre luftkvalité för Kungsholmens invånare. En överbyggnad ger dessutom möjlighet att kontrollera föroreningarna i den känsliga stadsmiljön.
Miljöproblemen kring Essingeleden är idag svåra i stora delar av västra Kungsholmen och accentueras nu när området planeras att bli en del av den tätbebyggda innerstaden. I längden lär det bli allt svårare att ha kvar en hårdtrafikerad motorled rakt genom tätbebyggda innerstadskvarter. En överdäckning av Essingeleden är av stor betydelse för stadsdelens utveckling och då särskilt det arbete som nu pågår med att planera och bygga närmare 6000 nya bostäder i det tidigare industriområdet på nordvästra Kungsholmen. Dessutom ökar trafiksäkerheten och framkomligheten genom att vägunderhållet underlättas vintertid.
Genom en nedgrävning och överdäckning av Essingeleden över Kungsholmen skulle mycket attraktiv innerstadsmark frigöras och värdet av den frigjorda innerstadsmarken kan knappast överskattas och skulle kunna finansiera en stor del av kostnaderna för nedgrävning och överdäckning.
Internationella erfarenheter visar att miljöhänsyn såväl som markekonomi kräver en omfattande nedgrävning/överbyggnad av trafikleder i tätbebyggda områden. Det är inte längre en fråga om, utan när och hur överbyggnaden skall konstrueras. Ju senare i planeringsprocessen desto högre kostnad. Att täcka över i gammal stadsbebyggelse kräver extra dyra lösningar.
En nedgrävning och överdäckning av Essingeleden en dryg kilometer över Kungsholmen skulle dessutom vara ett litet projekt jämfört med t ex Södra länkens 4,5 km i tunnel, Norra länkens ca 4 km i tunnel eller Citybanans 6 km i tunnel.
Kungsholmens stadsdelsnämnd anser därför att Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Trafiknämnden skall erhålla uppdrag att i samarbete med Vägverket utreda och kostnadsberäkna en överdäckning av Essingeleden.

Stadsdelsnämnden

Inom den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden har vi ett lokalt allianssamarbete med gemensamma gruppmöten där vi formar vår politik för ett friare Kungsholmen.
Se mer om stadsdelsnämnden via http://www.stockholm.se/
Centerpartiets särskilda ersättaryttranden i några aktuella ärenden under våren 2007 är följande:

Stadsdelsnämnden 2007-05-21
Ärende 8; Från socialbidrag till arbete. Remiss från kommunstyrelsen.
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Centerpartiets första miljömotion lades 1962. Partiets miljöprogram antogs några år senare och låg då långt före sin tid med sitt fokus på kretsloppstänkande och en långsiktigt hållbar utveckling. Denna Sveriges första miljömotion berörde även i hög grad arbetslivet och den psykosociala miljön och en av idégivarna bakom motionen var stressforskaren Lennart Levi som nu vid 77 års ålder är nyvald riksdagsledamot. Utredningen innehåller ett flertal goda förslag och särskilt åtgärderna knutna till rehabilitering i sociala företag ligger nära Lennart Levis tankar om att se den enskilde individens situation som en helhet och behovet av att koordinera olika insatser. Genom en arbetsinriktad rehabilitering skapas en möjlighet att genom delaktighet och eget arbete återta kontrollen över sitt liv och sin försörjning. Betydelsen av att vara en del av det sociala sammanhang som ett arbete innebär och den enskildes behov av uppskattning för sin arbetsinsats kan inte nog betonas. Vi måste därför såväl lokalt i kommunen som på riksplanet ge jobbfrågan högsta prioritet och aktivt verka för att minska antalet personer som sitter fast i en negativ spiral av arbetslöshet och utanförskap. Det är därför med stor tillförsikt jag i likhet med övriga alliansföreträdare ställer mig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden 2007-04-26
Ärende 10; Förslag till detaljplan för Gångaren 11, i stadsdelen Stadshagen. Remiss från stadsbyggnadskontoret.
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Ökat byggande av affärslokaler, kontor, bostäder och inte minst förskolor är en nödvändighet för stadsdelens utveckling. Det framgår även av beslutsunderlaget i ärendet att den planerade om och tillbyggnaden inom kvarteret Gångaren 11 inte kommer att medföra några negativa miljökonsekvenser i form av försämrad luftkvalité i området. Tvärtom verkar den planerade byggnationen av enstaka högre hus snarare kunna ge en positiv effekt. Det är även viktigt att de planerade förskoleavdelningarna har möjlighet att bedriva verksamhet i en trygg och stimulerande utemiljö. Planerna på att placera förskolans gård i direkt anslutning till naturmark verkar därför som en bra lösning men det är i detta sammanhang även viktigt att betona vilken resurs stadens parker, lekplatser och övriga grönområden utgör när det gäller att bedriva en god förskoleverksamhet. Mot bakgrund av lekplatsernas betydelse för barnens möjligheter till lek och rörelse och diskussionen kring hur barn påverkas av luftföroreningar bör den skrivelse som Per Ankersjö riktat till nämnden (ärende 21, dnr 310-273-07) givetvis tas på största allvar.

Stadsdelsnämnden 2007-03-22
Ärende 10; Förslag till detaljplan för kv Lustgården 14, S-Dp 2006-13960-54. Remiss från stadsbyggnadskontoret.
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut och önskar för egen del endast göra följande tillägg. Ökat byggande av kontor och inte minst bostäder är en nödvändighet för stadens utveckling. Det framgår även av beslutsunderlaget i ärendet att den planerade om och tillbyggnaden av kontorsfastigheten Lustgården 14 inte kommer att medföra några negativa miljökonsekvenser i form av försämrad luftkvalité i området. Däremot innebär den ökade trafiken givetvis svårigheter när det gäller att leva upp till gällande miljökvalitetsnorm avseende partikelutsläpp (PM 10). Genom ökat antal miljöbilar och fler etanol och biogasdrivna fordon även inom busstrafiken och den tunga trafiken, samt det pågående samarbetet med Vägverket för att minska partikelutsläppen, finns trots ökad trafik möjlighet till en förbättrad luftkvalité i området i takt med att arbetet med den nya bostadsbebyggelsen i kvarteret Lustgården 6 fortskrider.

onsdag 18 juli 2007

Kungsholmscentern

PRESSMEDDELANDE

2007-06-20

NY CENTERPARTIAVDELNING BILDAD PÅ KUNGSHOLMEN

Kungsholmen och Essingeöarna utgör ett av Centerpartiets starkaste fästen i Stockholm och man finner här en stor mängd kända centerpartister som exempelvis miljöminister Andreas Carlgren och riksdagsledamoten Fredrick Federley. Centerpartiet är även sedan valet 2006 en del av alliansmajoriteten i Kungsholmens stadsdelsnämnd med särskilt ansvar för stadsmiljöfrågor.

- Jag har glädjen att meddela att Centerpartiets distriktsstyrelse för Stockholms stad ställt sig positiv till bildandet av en lokalavdelning på Kungsholmen, säger avdelningens nyvalde ordförande Oscar Fredriksson i en kommentar och fortsätter:

- Vi som bor på Kungsholmen tror att det behövs en tydlig borgerlig miljöpolitik i Stockholm och genom ett aktivt agerande i lokala frågor hoppas vi kunna bygga upp ett förtroende bland Kungsholmens väljare. Inom Centerpartiet är även den lokala dialogen viktig och efter sommaren kommer vi därför att bjuda in till ett öppet avdelningsmöte där våra medlemmar och övriga intresserade får möjlighet att ta ställning till det omdebatterade förslaget om ett kallbadhus i Riddarfjärden, avslutar Oscar Fredriksson.

Centerpartiet på Kungsholmen
Oscar Fredriksson, ordförande, telefon 0733-092178
e-post oscar.fredriksson@centerpartiet.se
Lotta Nordfeldt, vice ordförande, telefon 0739-84 18 02

Centerpartiet – det borgerliga miljöalternativet!

Rålambshovsparken

Stadsdelsnämnden 2007-02-15

Ärende 7
Rålambshovsparken
Redovisning av programarbete och planer för upprustning

UTTALANDEN
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp), Robert Lisborg (kd) och Oscar Fredriksson (c) lämnade följande gemensamma uttalande:

Markkontorets inventering och förslag till upprustning av Rålambshovsparken är i stort mycket bra. Planeringen innebär stora förbättringar och fler möjligheter till fritidsaktiviteter. Särskilt bra är att utnyttja det nu ödsliga utrymmet under den s.k. Lilla Västerbron.

De stora fria gräsytorna, som lockar så många till picknick under sommaren, bör bevaras och Oswald Almqvists och Erik Glemmes idéer om utformning av parken bör respekteras så att den även i fortsättningen ska vara ett natur- och kulturlandskap integrerat med nödvändiga parkfunktioner.

Med det i åtanke finns starka invändningar mot planeringen av strandområdet.
Här ska två boulebanor, pontonbrygga, dusch, dricksvattenfontäner och i nära anslutning flera grillplatser trängas på en yta, som dessutom korsas av en mycket populär gångväg. Dessa åtgärder är knappast i linje med Almqvists och Glemmes idéer utan strandområdet måste renoveras mer varsamt och kontakten med vattnet bevaras genom en sammanhängande gräsyta.

Givetvis bör parken utformas så att grillning sommartid underlättas men en alternativ lösning är då att skapa en eller två gemensamma grillplatser som även kan erbjuda uppställningsplatser för engångsgrillar och i anslutning till dessa även lämpliga sopkärl för minskad nedskräpning. Information om grillning och grillplatser kan ske via informationstavlorna.

Såväl grillplatser som boulebanor bör placeras så att de så långt det är möjligt inte inkräktar på den öppna gräsytan eller kontakten med vattnet. Att hundrastgården flyttas för att ge plats åt andra aktiviteter och att belysningen i parken ses över är viktigt för att göra parken mer attraktiv och skapa ett rekreationsområde som är både snyggt och tryggt. Att vintertid anlägga en isbana i amfiteatern ser vi som ett mycket bra förslag för att öka utbudet av vinteraktiviteter i parken.

Det är viktigt att parken får en öppen utformning som skapar möjligheter till en mängd olika aktiviteter oberoende av årstid.

Producentansvar

Alliansen på Kungsholmen

2007-02-16

PRESSMEDDELANDE

Alliansen på Kungsholmen kräver ökat producentansvar

Vid gårdagens sammanträde fattade stadsdelsnämnden beslut om svar på en remiss från Naturvårdsverket rörande framtida producentansvar för förpackningar och tidningar. Beslutet att bl.a. kräva ett ökat producentansvar stöddes av samtliga allianspartier.

- Naturvårdsverket anser i sin remiss att producenterna inte ska ansvara för de förpackningar som slängs i de vanliga hushållssoporna utan att det endast är det avfall som tillförts producenternas insamlingssystem som de ansvarar för. Vi delar inte denna uppfattning utan menar att producenterna ska ta ett större ansvar för sina förpackningar och anordna insamlingspunkter i den omfattning som krävs, säger Centerpartiets Oscar Fredriksson i en kommentar.

- I beslutet finns även tydliga skrivningar om att det krävs såväl ökad tillgänglighet till lokala återvinningscentraler som ett behov av att stärka den enskildes eget miljöansvar och jag är förvånad över att varken Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet vågade bryta mot blockpolitiken och stödja alliansförslaget, avslutar Oscar Fredriksson.

För mer information
Regina Öholm (m) 070-461 62 66
Lars Lundqvist (fp) 070-638 18 82
Robert Lisborg (kd) 08-723 25 20
Oscar Fredriksson (c) 073-309 21 78