På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 31 augusti 2009

Barnhusbron - en vision för innerstadens förnyelseFoto: Fastighetsägarna Stockholm och Kjellander+Sjöberg

I dagens Metro finns ett förslag om ytterligare förnyelse och nytänkande kring stadens arkitektur. Återigen är Kungsholmen i blickfånget och denna gång är det Barnhusbron som föreslås få en utformning som hämtar inspiration från historiska landmärken som Ponte Vecchio i Florens eller Rialtobron i Venedig.

I förslaget beskrivs projektet som "En ny pulserande innerstadslänk som kopplar samman Kungsholmen och Norrmalm genom ny bebyggelse och gata på den idag breda överdimensionerade och tomma Barnhusbron". Ett intressant och spännande förslag som gärna får konkretiseras ytterligare. Nedan finns arkitekten Stefan Sjöbergs beskrivning av förslaget.

Barnhusbron – en Ponte Vecchio i Stockholm

Nya Barnhusbron föreslås bli en pulserande bebyggd innerstadslänk mellan Kungsholmen och Norrmalm - vidare in mot City. Platsen är strategisk och projektet rimmar väl med Stockholm Stads kommande utbyggnad med en ny stadsdel längs vattnet från Norra Bantorget vidare över spårområdet och Klarastrandsleden. Barnhusbron ligger i dess skärningspunkt och kan bli ett sätt att tydligare koppla samman den nya bebyggelsen med befintliga stadsdelar.

Jämförelsen med Ponte Vecchio i Florens ligger nära till hands. En omtyckt och berömd bro med karaktär och identitet som uttrycker stadens belägenhet på och vid vattnet. Precis som Ponte Vecchio förses bron med ett stadsmässigt innehåll, en bebyggelse som har ett rikt utbud av butiker, caféer, restauranger och andra publika verksamheter. Samtidigt erbjuds flanören utblickar och utsiktspunkter för att kunna ta in den omgivande staden och dess vattenrum. Ytterligare en slående likhet är den lätta och intressanta arkitekturen.

Stadsutvecklingsförslaget sträcker sig i brons hela längd och bredd. En åt båda hållen öppnande gata i mitten kantas av attraktiva mindre butikslokaler och verksamheter i två plan. Gatumiljön blir integrerad och ny i sitt slag för Stockholm, en sk Shared Space där fotgängare, cyklister och bilister rör sig på en gemensam yta – men med låg fart på de gåendes villkor. Variationen i gaturummet ger ett luftigt och lätt intryck med utsikt från brospannet över hela Stockholm.

Våningarna högre upp i Barnhusbrohuset gör sitt för att ytterligare skapa en blandad stad, fjärran från äldre tiders funktionsseparering. De innehåller moderna ljusa bostäder med generösa balkonger och terrasser. Detta ger tillsammans med ett mindre inslag av arbetsplatser ett tillskott till innerstan på 250 nya lägenheter. Bostäderna får på ena sidan utsikt mot Stadshuset i söder och på andra sidan mot S:t Eriksbron i bästa kvällssolsläge.

Uppe på byggnadens tak anläggs lummiga trädgårdar, lekplatser och gröna parkytor tillgängliga för allmänheten.

Från Barnhusbrogatan finns en vertikal förbindelse – trappor och hiss – ner till en ny småbåtshamn i Barnhusviken med café och restaurang sommartid.

Barnhusbron kommer att gå från att vara en anonym, blåsig och tom vit fläck på kartan till att bli en angelägenhet och destination för alla Stockholmare.

Bakgrund Barnhusbron är en bro i centrala
Stockholm, som förbinder stadsdelarna Norrmalm med Kungsholmen och spänner över Barnhusviken och Klarastrandsleden.Barnhusbron projekterades som en del av aldrig realiserade Rådmansleden, vilket förklarar dess idag överdimensionerade bredd. Även den höga höjden på bron beror på en icke realiserad plan - att förlägga Klarastrandsleden på en viadukt över järnvägsspåren.

Stefan Sjöberg, arkitekt SAR/ MSA,
www.ksark.se

fredag 28 augusti 2009

Skatepark och 400 lägenheter på Lilla Essingen

Bild från DN

Dagens Nyheter skriver idag om satsningen att bygga drygt 400 nya lägenheter på Lilla Essingen. Denna satsning gör att Kungsholmen och Essingeöarna stärker sin tätposition som en av innerstans mest spännande stadsdelar men kunde man inte ha gått ytterligare ett steg längre?

Primusområdet är idag en försummad del av Lilla Essingen och domineras helt av den kontorskoloss som idag ägs av Vasakronan. Området har under lång tid varit i behov av omfattande upprustning och det kommer såvitt Kungsholmscentern är informerad att byggas drygt 400 nya lägenheter, hyresrätter såväl som bostadsrätter. Om det blir några kooperativa lägenheter eller ägarlägenheter verkar dock inte helt klart i dagsläget.

Förslaget är att bygga en större huskropp som skärmar av mot Essingeleden samt ett antal fristående huskroppar längs med strandkanten och mellan dessa ett nytt parkområde. Den befintliga parken längst ut på udden kommer att bevaras och rustas och en särskild skatepark kommer också att byggas i samband med att man anlägger en ny strandpromenad som binder samman Primusområdet med den övriga bebyggelsen i Luxområdet på andra sidan Essingeleden. Essingeleden är alltjämt ett problem och en nedgrävning alt. inglasning vore givetvis den bästa lösningen för att minska ledens negativa miljöpåverkan även om ett ökat miljötänkande inom bilindustrin, byggandet av en ny förbifart och möjligheterna att införa dubbförbud något kan minska Essingeledens påverkan på närmiljön.

Något som grumlar glädjen över denna satsning är dock att man inte riktigt vågat ta ut svängarna och gått ytterligare ett steg när det gäller miljötänkande, se bl.a. Centerpartiets motion om gröna tak etc. Vidare kommer man att bevara stora delar av den befintliga kontorskolossen och försöka integrera den i det nya området. Detta tror jag är ett misstag och visar på bristande visioner när det gäller stadens utveckling. Varför inte omforma hela områdets karaktär och istället för att bevara den befintliga fastigheten satsa på att bygga någonting i stil med Trifoliumskrapan eller den nu föreslagna Stockholmsfyren? Båda dessa förslag visar på ett mer visionärt tänkande och skulle generera ett större antal lägenheter samtidigt som det skapas utrymme för såväl affärer som kontorslokaler. Detta skulle då göra området mer urbant samtidigt som grönskan och vattnet ger en direkt tillgång till naturen. Så min fråga är varför bevara en trist kontorsfastighet när man istället kan skapa en helt ny spännande stadsmiljö? Var finns visionerna Alvendal?

En sista intressant frågeställning är också vilka kollektivtrafiklösningar som man tänker sig för området? Närheten till vattnet gör att Centerpartiets tidigare förslag om vattenburen kollektivtrafik återigen är aktuellt och kanske tål att tänka på. Ett annat spännande förslag är spårbilar vilket är en lösning som fått allt mer uppmärksamhet under senaste tiden så ta av dig skygglapparna Alvendal och våga slå följe med Centerpartiet på vägen mot framtiden!

Oscar Fredriksson, ordförande för Kungsholmscentern

PS/Kristina - läs gärna några inspirerande axplock från Yimby om skyskrapor, gröna tak , stadsplanering och Stockholmsnostalgi. Trevlig läsning! /DS

fredag 21 augusti 2009

Stadsmiljön i fokus

Centerpartiets miljölandstingsråd Gustav Andersson driver på för att minska trafikens negativa påverkan på Stockholmsluften genom ökad spårtrafik och dubbförbud. Här på Kungsholmen driver samtliga partier en gemensam linje kring att minska utsläppen från Essingeleden och har en dialog med Vägverket om nedgrävning alternativt inglasning. Detta kommer dock att ta tid och tills dess bör kanske tankarna om miljöavgifter för fordon och bränslen som genererar farliga avgaser aktualiseras. Detta i kombination med dubbavgifter eller dubbförbud kan minska såväl avgasutsläpp som partikelhalter. Det är en ganska rimlig marknadsekonomisk tanke att den som smutsar ned miljön också ska vara med och ta ekonomiskt ansvar för detta.

Vidare argumenterade jag återigen vid gårdagens möte i Kungsholmens stadsdelsnämnd för att bygga mer på höjden i syfte att utnyttja markytorna bättre och på så sätt minska exploateringen av våra grönområden. Bevarandet av våra grönområden i Stockholm och inte minst på Kungsholmen är för mig en mycket viktig stadsmiljöfråga. Att utveckla stadens byggande genom nya lösningar är en av Stockholmscenterns huvudfrågor och Per Ankersjö har ett aktuellt inlägg om vår motion om att utnyttja hustaken för att skapa mer grönska i staden. Mycket bra förslag som visar att det finns många spännande vägar för att skapa en bättre och grönare stadsmiljö.

Yimby skriver även om ett intressant projekt med en skyskrapa i Ropsten och det finns även en facebookgrupp för er som vill visa ert stöd.

/Oscar