På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 28 september 2009

Alliansen: Inga radhus längs Rålambshovsleden

Lokaltidningen Vårt Kungsholmen rapporterar om Kungsholmsalliansen tydliga svar på förslaget att bygga radhus längs med Rålambshovsleden.

Vi skrev följande i vårt pressmeddelande som samtliga partier står bakom:

Alliansen på Kungsholmen

2009-09-21

PRESSMEDDELANDE

Alliansen på Kungsholmen tillbakavisar förslaget att bygga radhus vid Rålambshovsparken
Kungsholmen är Stockholms skyltfönster och utvecklingsfront där vi strävar efter att skapa en spännande och attraktiv stadsmiljö. Kungsholmen är också en unikt vacker stadsdel med sina grönområden och närheten till vattnet. Planerna på de 22 st radhusen intill Rålambshovsparken avisas nu av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

- Alliansen på Kungsholmen prövar förutsättningslöst alla möjligheter att bygga en levande attraktiv stad som motsvarar den stora efterfrågan på lokaler och bostäder. Vi slår samtidigt vakt om den totala samhällsbilden där parker och övriga grönområden utgör en viktig del för en attraktiv boendemiljö, säger alliansens gruppledare på Kungsholmen.

- Förslaget kräver ett stort ingrepp i en grön kil utan att ge mer än ett marginellt tillskott av boende och är inte i linje med våra planer för Rålambshovsparkens upprustning, säger alliansens gruppledare i stadsdelsnämnden som därför tillbakavisar förslaget i sin helhet.

De upprustningsarbeten som nu pågår i enlighet med den parkplan som tidigare beslutats är ett led i arbetet att bevara och utveckla Kungsholmens grönområden. Alliansen anser mot denna bakgrund att planerna på att bygga radhus utmed Rålamshovsparken inte bör förverkligas.

Fossilfri bilpark till 2030 - ett lyft för stadsmiljön

Debatten i SvD om vad som är en effektiv miljöpolitik fortsätter mellan Centerpartiets och Miljöpartiets ledande företrädare här i Stockholm. Här på bloggen har jag tidigare i ett flertal inlägg under etiketten Miljöansvar argumenterat för att tillväxt är den bästa miljöåtgärden och samma argumentation finns nu i uppdaterad version på min egen blogg.

En artikel som knyter an till diskussionen om det är möjligt med en fossilfri bilpark till 2030 och Centerpartiets ersättaryttrande vid det senaste sammanträdet i stadsdelsnämnden finns här.

Dagens övriga inlägg i diksussionen finns hos Johan Hedin Per Ankersjö Andreas Krohn Elisabeth Thand Ringqvist Gustav Andersson Lukas Forslund och Joakim Aspeheim

/Oscar Fredriksson

fredag 18 september 2009

Kungsholmscentern till riksdagen 2010?

Det finns goda möjligheter för att Kungsholmscentern tar plats i riksdagen efter valet 2010 och två starka kandidater är Oscar Fredriksson och Elisabeth Thand Ringqvist

Vi hoppas givetvis på ännu fler kandidater så det är bara att höra av sig. Val av nomineringskommitte sker nästa vecka och vi kommer att även att ha en öppen nomineringsblogg för alla intresserade av att kandidera till riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige.

Välkommen med din kandidatur!

Strategi för fler elbilar på Kungsholmen

Metro har rapporterat om att bristande kunskap hindrar elbilsförsäljningen att ta fart. En del av problemet är osäkerheten kring hur laddningen skall ske och även om det givetvis går att ladda via det vanliga elnätet så behövs även fler särskilda laddstolpar som möjliggör en effektivare och snabbare laddning. Laddstolparna har även en viktig betydelse rent psykologiskt för att skapa trygghet hos bilköpare som tvekar i valet mellan en bil med elhybridmotor eller vanlig förbränningsmotor. Mitt ersättaryttrande bifogas nedan och här finns tjänsteutlåtandet och remissen som jag refererar till.
__________________________________

Kungsholmens stadsdelsnämnd 2009-09-17

Ärende 10

Strategi för elbilar och laddhybrider.
Remiss från kommunstyrelsen KS 314-331-2004

Ersättaryttrande

Dagens regelverk avseende bl.a. uppförandet av laddstolpar och laddning av elfordon är i behov av omfattande översyn och den rådande problematiken beskrivs tydligt i såväl Stadsdelsnämndens som Miljö- och hälsoskyddsnämndens tjänsteutlåtanden. Här har givetvis jag som Centerpartist en viktig roll att föra denna fråga vidare till ansvariga statsråd och tjänstemän på Näringsdepartementet såväl som Miljödepartementet.

En fungerande infrastruktur för elfordon är nödvändigt för att skapa marknadsförutsättningar och främja en god ekonomisk tillväxt inom ett från miljösynpunkt prioriterat område. Genom ett tydligt regelverk och en långsiktig strategi när det gäller satsningar på infrastruktur kan vi som politiker underlätta för enskilda personer att göra goda miljöval – vilket i detta konkreta fall kan vara att välja en bil med elhybridmotor istället för en bil med vanlig förbränningsmotor. Det är endast genom att på detta sätt dra nytta marknadsekonomins drivkrafter och underlätta för enskilda personer att göra goda miljöval som vi kan åstadkomma den typ av konsumtionsförändringar som är nödvändiga för att i tid lösa dagens och framtidens miljöproblem. Denna strategi för elbilar och laddhybrider är därför ett viktigt steg i rätt riktning och de farhågor som framförs avseende laddstolparnas påverkan på stadsmiljön framstår i sammanhanget som något märkliga. Som Centerpartist ser jag tvärtom en ökad tillgänglighet till laddstolpar för elfordon som någonting i grunden mycket positivt och har svårt att ta till mig argumentet att det skulle inverka negativt på stadsmiljön.

Oscar Fredriksson
Centerpartiet

torsdag 17 september 2009

Ponte Vecchio - Välkommen till Kungsholmen

Idag har förslaget att utnyttja den ganska ogästvänliga Barnhusbron för att skapa en ny spännande stadsmiljö utsetts till vinnare i Metros och Fastighetsägarnas omröstning. Jag vill därför ta tillfället i akt att hälsa välkommen - varför inte gå vidare i samma spår och ge varje bro över till Kungsholmen sitt särskilda uttryck? Vad skulle man inte kunna göra med exempelvis Västerbron....

/Oscar

Läs även Per Ankersjö (som viss skrivit fel stadsdel i rubriken...) samt tidigare inlägg med rubriken Barnhusbron - en vision för innerstadens förnyelse.

onsdag 16 september 2009

Mer ideologisk debatt på alla nivåer!

Kungsholmscenterns blogg fokuserar i första hand på lokala frågor och är ett sätt att skapa en kontaktyta och utveckla det politiska samtalet mellan fritidspolitiker och väljare.

Behovet av en ideologisk debatt är lika viktigt på den lokalpolitiska gräsrotsnivån som på regional nivå och i rikspolitiken.

Medan man på riksnivå nu återigen kommer att debattera integritetsfrågor med anledning av att FRA-lagen kommer upp till behandling i försvarsutskottet finns på det regionala planet en spirande ideologisk miljödebatt.

Lokalt på Kungsholmen ger även det stundande kyrkovalet en plattform för ideologisk debatt och dagens insändare i lokaltidningen Mitt i Kungsholmen för fram ett tydligt liberalt budskap om alla människors lika rätt och värde. (se insändaren på s. 2 och annonsen på s. 10)
Detta budskap är även tydligt hos Helen.

Kungsholmscenterns blogg har i likhet med andra lokala politiska bloggar en viktig uppgift för att knyta samman politiken och fungera som en länk till de väljare som vill veta mer om vad de olika partierna har för ideologiska utgångspunkter.

Ambitionen med denna blogg är sedan starten 2007 att fylla denna funktion. Hör gärna av dig med synpunkter på innehåll och om det är några frågor som du tycker att vi bör bevaka särskilt.

Centerpartiet vs. Miljöpartiet - tillväxt vs. tvång?

I dagens Expressen kommer ytterligare ett inlägg i pågående miljödebatt kring vad som är en effektiv miljöpolitik. Den linje som Centerpartiet och Kungsholmscentern driver är att det behövs en marknad med tydliga spelregler som gynnar en miljömässigt hållbar tillväxt. Att använda marknadsekonomiska styrmedel är avsevärt mycket mer effektivt än straff, förbud och tvång vilket är de teman som genomsyrar miljöpartiets och miljövänsterns hållning i miljöfrågor. Miljöpartiets tillväxtfientliga hållning är inte bara kontraproduktiv utan dessutom farlig då den riskerar försena och hindra den miljöteknikutveckling som är helt nödvändig för att möta dagens, och även morgondagens, globala miljöproblem. Läs även Karl Malmqvist

Miljöpartiets användning av begreppet "miljörasism" när man beskriver miljölandstingsrådet Gustav Anderssons och miljöminister Andreas Carlgrens inlägg i debatten är desutom särskilt beklämmande och har kommenterats av bl.a. Oscar, Annie, Johan, Per, Magnus och Gustav.

(UPPDATERING: ur arkiven har jag nu även plockat fram detta inlägg från september 2007 där Kungsholmscentern polemiserar med den numera avpolleterade S-talesmannen Thomas Östros planekonomiska tvångsretorik....)

lördag 12 september 2009

Befria kyrkan från politik

Kyrkovalet närmar sig och Helen driver en intensiv kampanj som kandidat till kyrkomötet.

I veckans nummer av Vårt Kungsholmen (s. 43) har Centerpartiets kandidater till kyrkofullmäktige i Kungsholms församling en insändare med rubriken "Befria kyrkan från politik" som även bifogas nedan.

Mer information om vilka frågor som Oscar och Elisabeth vill driva i Kungsholms församling hittar du på denna länk.

Läs även på Helens blogg vilka frågor hon vill driva på nationell nivå.

_______________________

Befria kyrkan från politik

Kyrkan är ingen plats för partipolitik. Därför är det vår
ambition som Centerpartiets kandidater i Kungsholms
församling att till nästa kyrkoval verka för att avskaffa de
partipolitiska nomineringsgrupperna – såväl nationellt
som på församlingsnivå.

En avpolitisering av kyrkan nnebär också att de partier som idag
ställer upp i kyrkovalet endast av partistrategiska skäl inte längre
kan använda kyrkan som en spångbräda till ökat inflytande.

Låt kyrkan styras av engagerade församlingsmedlemmar
– inte av politiker. Väl mött på valdagen den 20 september
eller varför inte förhandsrösta på församlingsexpeditionen,
Parmmätargatan 3.

Oscar Fredriksson
Elisabeth Thand Ringqvist

________________

UPPDATERING: Läs om kyrkovalet i DN samt ledare i samma tidning 14/9 om behovet av att skilja mellan religion och politik. På samma tema finns även ett debattinlägg 15/9 och replik 16/9 i Kyrkans tidning

fredag 11 september 2009

Integritetsmanifestation 12 september

Imorgon den 12 september är det en stor integritetsmanifestation under parollen Freedom Not Fear 2009 - Internationell Aktionsdag på Sergels torg med början klockan 17.

Kungsholmscentern har sedan lång drivit en tydlig linje i dessa frågor och vid manifestationen kommer Oscar Fredriksson att tala vid ca 19.30. Kom gärna förbi och visa ditt stöd.

UPPDATERING: Anförandet från manifestationen finns här.

tisdag 8 september 2009

Tillväxt är den bästa miljöåtgärden


Kungsholmsbon och tillika Centerpartiets miljölandstingsråd Gustav Andersson går idag på Politikerbloggen till angrepp mot miljövänsterns moraliserande och förbudsbaserade miljöpolitik.
Jag skriver själv i en kommentar till artikeln att:
"Konsumtion och ekonomisk tillväxt är inte per automatik negativt för miljön. Tvärtom kan detta driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle – under förutsättning att utveckling och konsumtionsmönster gynnar miljömässigt hållbara lösningar. Denna insikt är avgörande för att på allvar komma tillrätta med dagens miljöproblem. Miljövänsterns moralism och förbudspolitik riskerar att motverka sitt syfte och blir i sig ett hot mot miljön eftersom man väljer att möta dagens utmaningar med gårdagens lösningar."
Läs även mitt tidigare inlägg på detta tema med samma rubrik som ovan "Tillväxt är den bästa miljöåtgärden"
Det är hög tid för en tydligt ideologisk debatt i miljöfrågan där vi måste inse behovet av en framåtsyftande miljöpolitik som drar nytta av de marknadsekonomiska drivkrafterna.
Per Ankersjö som är Centerpartiets gruppledare i stadshuset skriver också om detta.
/Oscar Fredriksson

torsdag 3 september 2009

Förbifartens och Essingeledens miljöbelastning

På förekommen anledning då frågan om Essingeledens och den planerade förbifarens påverkan på miljön, trafiken och stadsplaneringen tidigare dikuterats på denna blogg finns nu ett flertal intressanta inlägg om detta för den som vill fördjupa sig i frågan. Bl.a. har Vägverket en informationssida där man även tar upp farhågan att förbifarten glesar ut stadsbebyggelsen men menar att effekten kan bli den motsatta och skriver "Förbifarten stärker potentiellt en flerkärning struktur, vilket kan motverka utglesning."

Vidare finns i SvD ett MP utspel med bemötande från C samt ett inlägg från S
Dessutom finns ett flertal artiklar på DN:s hemsida.

Stockholmcenterns Gustav Andersson, Per Ankersjö och Johan Hedin skriver också om frågan på sina bloggar.

Jag är ingen expert på trafikplanering men hoppas att länkarna ovan kan ge en liten hjälp på vägen för den som vill fördjupa sig i diskussionen och syna de olika argumenten närmare!

Mvh
Oscar Fredriksson