På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

lördag 21 juli 2007

Kallbadhuset

Visst måste det föras en ordentlig debatt kring ett så stort och kontroversiellt projekt som kallbadhuset men låt oss fördenskull inte helt låsa fast oss vid en negativ svartmålning av hela idén. Visst finns det en lockelse i att låta detta ellipsformade badhotell vara med och forma framtidens Kungsholmen så varför inte ta fasta på Kungshomscenterns förslag att placera kallbadhuset i Ulvsundasjön och låta detta bli en del av det nya Lindhagenområdetnordvästra Kungsholmen. Denna placering kommer att kunna bidra positivt till hela områdets utveckling mot en attraktiv, modern och levande stadsdel. Håller du med oss? Lämna din synpunkt här på bloggen.

torsdag 19 juli 2007

Essingeleden

Vid stadsdelsnämndens sista möte innan sommaren enades samtliga partier efter intiativ från alliansmajoriteten om ett mycket bra gemensamt uttalande rörande Essingeleden:

Essingeleden är en av Stockholms mest trafikerade motorleder. Stadsdelsnämnden önskar återigen framföra önskemål att Stadsbyggnadsnämnden utreder möjligheten att överdäcka Essingeleden.
Med modern teknik är det fullt möjligt att överdäcka den befintliga leden och en överdäckning skulle innebära en avsevärd förbättring av stadsmiljön med minskat vägbuller och en bättre luftkvalité för Kungsholmens invånare. En överbyggnad ger dessutom möjlighet att kontrollera föroreningarna i den känsliga stadsmiljön.
Miljöproblemen kring Essingeleden är idag svåra i stora delar av västra Kungsholmen och accentueras nu när området planeras att bli en del av den tätbebyggda innerstaden. I längden lär det bli allt svårare att ha kvar en hårdtrafikerad motorled rakt genom tätbebyggda innerstadskvarter. En överdäckning av Essingeleden är av stor betydelse för stadsdelens utveckling och då särskilt det arbete som nu pågår med att planera och bygga närmare 6000 nya bostäder i det tidigare industriområdet på nordvästra Kungsholmen. Dessutom ökar trafiksäkerheten och framkomligheten genom att vägunderhållet underlättas vintertid.
Genom en nedgrävning och överdäckning av Essingeleden över Kungsholmen skulle mycket attraktiv innerstadsmark frigöras och värdet av den frigjorda innerstadsmarken kan knappast överskattas och skulle kunna finansiera en stor del av kostnaderna för nedgrävning och överdäckning.
Internationella erfarenheter visar att miljöhänsyn såväl som markekonomi kräver en omfattande nedgrävning/överbyggnad av trafikleder i tätbebyggda områden. Det är inte längre en fråga om, utan när och hur överbyggnaden skall konstrueras. Ju senare i planeringsprocessen desto högre kostnad. Att täcka över i gammal stadsbebyggelse kräver extra dyra lösningar.
En nedgrävning och överdäckning av Essingeleden en dryg kilometer över Kungsholmen skulle dessutom vara ett litet projekt jämfört med t ex Södra länkens 4,5 km i tunnel, Norra länkens ca 4 km i tunnel eller Citybanans 6 km i tunnel.
Kungsholmens stadsdelsnämnd anser därför att Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Trafiknämnden skall erhålla uppdrag att i samarbete med Vägverket utreda och kostnadsberäkna en överdäckning av Essingeleden.

Stadsdelsnämnden

Inom den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden har vi ett lokalt allianssamarbete med gemensamma gruppmöten där vi formar vår politik för ett friare Kungsholmen.
Se mer om stadsdelsnämnden via http://www.stockholm.se/
Centerpartiets särskilda ersättaryttranden i några aktuella ärenden under våren 2007 är följande:

Stadsdelsnämnden 2007-05-21
Ärende 8; Från socialbidrag till arbete. Remiss från kommunstyrelsen.
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Centerpartiets första miljömotion lades 1962. Partiets miljöprogram antogs några år senare och låg då långt före sin tid med sitt fokus på kretsloppstänkande och en långsiktigt hållbar utveckling. Denna Sveriges första miljömotion berörde även i hög grad arbetslivet och den psykosociala miljön och en av idégivarna bakom motionen var stressforskaren Lennart Levi som nu vid 77 års ålder är nyvald riksdagsledamot. Utredningen innehåller ett flertal goda förslag och särskilt åtgärderna knutna till rehabilitering i sociala företag ligger nära Lennart Levis tankar om att se den enskilde individens situation som en helhet och behovet av att koordinera olika insatser. Genom en arbetsinriktad rehabilitering skapas en möjlighet att genom delaktighet och eget arbete återta kontrollen över sitt liv och sin försörjning. Betydelsen av att vara en del av det sociala sammanhang som ett arbete innebär och den enskildes behov av uppskattning för sin arbetsinsats kan inte nog betonas. Vi måste därför såväl lokalt i kommunen som på riksplanet ge jobbfrågan högsta prioritet och aktivt verka för att minska antalet personer som sitter fast i en negativ spiral av arbetslöshet och utanförskap. Det är därför med stor tillförsikt jag i likhet med övriga alliansföreträdare ställer mig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden 2007-04-26
Ärende 10; Förslag till detaljplan för Gångaren 11, i stadsdelen Stadshagen. Remiss från stadsbyggnadskontoret.
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Ökat byggande av affärslokaler, kontor, bostäder och inte minst förskolor är en nödvändighet för stadsdelens utveckling. Det framgår även av beslutsunderlaget i ärendet att den planerade om och tillbyggnaden inom kvarteret Gångaren 11 inte kommer att medföra några negativa miljökonsekvenser i form av försämrad luftkvalité i området. Tvärtom verkar den planerade byggnationen av enstaka högre hus snarare kunna ge en positiv effekt. Det är även viktigt att de planerade förskoleavdelningarna har möjlighet att bedriva verksamhet i en trygg och stimulerande utemiljö. Planerna på att placera förskolans gård i direkt anslutning till naturmark verkar därför som en bra lösning men det är i detta sammanhang även viktigt att betona vilken resurs stadens parker, lekplatser och övriga grönområden utgör när det gäller att bedriva en god förskoleverksamhet. Mot bakgrund av lekplatsernas betydelse för barnens möjligheter till lek och rörelse och diskussionen kring hur barn påverkas av luftföroreningar bör den skrivelse som Per Ankersjö riktat till nämnden (ärende 21, dnr 310-273-07) givetvis tas på största allvar.

Stadsdelsnämnden 2007-03-22
Ärende 10; Förslag till detaljplan för kv Lustgården 14, S-Dp 2006-13960-54. Remiss från stadsbyggnadskontoret.
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut och önskar för egen del endast göra följande tillägg. Ökat byggande av kontor och inte minst bostäder är en nödvändighet för stadens utveckling. Det framgår även av beslutsunderlaget i ärendet att den planerade om och tillbyggnaden av kontorsfastigheten Lustgården 14 inte kommer att medföra några negativa miljökonsekvenser i form av försämrad luftkvalité i området. Däremot innebär den ökade trafiken givetvis svårigheter när det gäller att leva upp till gällande miljökvalitetsnorm avseende partikelutsläpp (PM 10). Genom ökat antal miljöbilar och fler etanol och biogasdrivna fordon även inom busstrafiken och den tunga trafiken, samt det pågående samarbetet med Vägverket för att minska partikelutsläppen, finns trots ökad trafik möjlighet till en förbättrad luftkvalité i området i takt med att arbetet med den nya bostadsbebyggelsen i kvarteret Lustgården 6 fortskrider.

onsdag 18 juli 2007

Kungsholmscentern

PRESSMEDDELANDE

2007-06-20

NY CENTERPARTIAVDELNING BILDAD PÅ KUNGSHOLMEN

Kungsholmen och Essingeöarna utgör ett av Centerpartiets starkaste fästen i Stockholm och man finner här en stor mängd kända centerpartister som exempelvis miljöminister Andreas Carlgren och riksdagsledamoten Fredrick Federley. Centerpartiet är även sedan valet 2006 en del av alliansmajoriteten i Kungsholmens stadsdelsnämnd med särskilt ansvar för stadsmiljöfrågor.

- Jag har glädjen att meddela att Centerpartiets distriktsstyrelse för Stockholms stad ställt sig positiv till bildandet av en lokalavdelning på Kungsholmen, säger avdelningens nyvalde ordförande Oscar Fredriksson i en kommentar och fortsätter:

- Vi som bor på Kungsholmen tror att det behövs en tydlig borgerlig miljöpolitik i Stockholm och genom ett aktivt agerande i lokala frågor hoppas vi kunna bygga upp ett förtroende bland Kungsholmens väljare. Inom Centerpartiet är även den lokala dialogen viktig och efter sommaren kommer vi därför att bjuda in till ett öppet avdelningsmöte där våra medlemmar och övriga intresserade får möjlighet att ta ställning till det omdebatterade förslaget om ett kallbadhus i Riddarfjärden, avslutar Oscar Fredriksson.

Centerpartiet på Kungsholmen
Oscar Fredriksson, ordförande, telefon 0733-092178
e-post oscar.fredriksson@centerpartiet.se
Lotta Nordfeldt, vice ordförande, telefon 0739-84 18 02

Centerpartiet – det borgerliga miljöalternativet!

Rålambshovsparken

Stadsdelsnämnden 2007-02-15

Ärende 7
Rålambshovsparken
Redovisning av programarbete och planer för upprustning

UTTALANDEN
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp), Robert Lisborg (kd) och Oscar Fredriksson (c) lämnade följande gemensamma uttalande:

Markkontorets inventering och förslag till upprustning av Rålambshovsparken är i stort mycket bra. Planeringen innebär stora förbättringar och fler möjligheter till fritidsaktiviteter. Särskilt bra är att utnyttja det nu ödsliga utrymmet under den s.k. Lilla Västerbron.

De stora fria gräsytorna, som lockar så många till picknick under sommaren, bör bevaras och Oswald Almqvists och Erik Glemmes idéer om utformning av parken bör respekteras så att den även i fortsättningen ska vara ett natur- och kulturlandskap integrerat med nödvändiga parkfunktioner.

Med det i åtanke finns starka invändningar mot planeringen av strandområdet.
Här ska två boulebanor, pontonbrygga, dusch, dricksvattenfontäner och i nära anslutning flera grillplatser trängas på en yta, som dessutom korsas av en mycket populär gångväg. Dessa åtgärder är knappast i linje med Almqvists och Glemmes idéer utan strandområdet måste renoveras mer varsamt och kontakten med vattnet bevaras genom en sammanhängande gräsyta.

Givetvis bör parken utformas så att grillning sommartid underlättas men en alternativ lösning är då att skapa en eller två gemensamma grillplatser som även kan erbjuda uppställningsplatser för engångsgrillar och i anslutning till dessa även lämpliga sopkärl för minskad nedskräpning. Information om grillning och grillplatser kan ske via informationstavlorna.

Såväl grillplatser som boulebanor bör placeras så att de så långt det är möjligt inte inkräktar på den öppna gräsytan eller kontakten med vattnet. Att hundrastgården flyttas för att ge plats åt andra aktiviteter och att belysningen i parken ses över är viktigt för att göra parken mer attraktiv och skapa ett rekreationsområde som är både snyggt och tryggt. Att vintertid anlägga en isbana i amfiteatern ser vi som ett mycket bra förslag för att öka utbudet av vinteraktiviteter i parken.

Det är viktigt att parken får en öppen utformning som skapar möjligheter till en mängd olika aktiviteter oberoende av årstid.

Producentansvar

Alliansen på Kungsholmen

2007-02-16

PRESSMEDDELANDE

Alliansen på Kungsholmen kräver ökat producentansvar

Vid gårdagens sammanträde fattade stadsdelsnämnden beslut om svar på en remiss från Naturvårdsverket rörande framtida producentansvar för förpackningar och tidningar. Beslutet att bl.a. kräva ett ökat producentansvar stöddes av samtliga allianspartier.

- Naturvårdsverket anser i sin remiss att producenterna inte ska ansvara för de förpackningar som slängs i de vanliga hushållssoporna utan att det endast är det avfall som tillförts producenternas insamlingssystem som de ansvarar för. Vi delar inte denna uppfattning utan menar att producenterna ska ta ett större ansvar för sina förpackningar och anordna insamlingspunkter i den omfattning som krävs, säger Centerpartiets Oscar Fredriksson i en kommentar.

- I beslutet finns även tydliga skrivningar om att det krävs såväl ökad tillgänglighet till lokala återvinningscentraler som ett behov av att stärka den enskildes eget miljöansvar och jag är förvånad över att varken Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet vågade bryta mot blockpolitiken och stödja alliansförslaget, avslutar Oscar Fredriksson.

För mer information
Regina Öholm (m) 070-461 62 66
Lars Lundqvist (fp) 070-638 18 82
Robert Lisborg (kd) 08-723 25 20
Oscar Fredriksson (c) 073-309 21 78