På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 29 juni 2009

Kritik är nyttigt - men låt den vara konstruktiv!

Som fritidspolitiker har man inte alltid tid och möjlighet att fördjupa sig i alla frågor utan man får göra en inbördes arbetsfördelning. Jag ansvarar inom alliansmajoriteten för stadsmiljöfrågor och lägger därför mest tid på upphandlingen av parkskötsel och den pågående upprustningen av våra parker och grönområden i enlighet med den parkplan som vi antog redan 2008. Jag försöker även bevaka frågor där det finns risk för att ytterligare grönytor tas i anspråk för andra ändamål. I detta arbete har jag haft turen att träffa många positiva och kreativa kungsholmsbor som vill bevara våra grönområden och även vara med och påverka parkernas utformning och upprustning, alla är inte alltid överens om allt men det finns en viktig demokratisk dimension i själva dialogen och möjligheten till medbestämmande över sin egen närmiljö. Samtidigt måste vi bejaka att vi lever i en storstad och att vi ibland inte alltid kan få vår vilja igenom helt och fullt. En aktuell fråga som tangerar detta är förslaget till ny detaljplan för Basaren 1 (korsningen Hantverkargatan och S:t Eriksgatan). Handlingarna i detta ärende finns här och frågan ligger på Stadsbyggnadsnämndens bord. Från Kungsholmens stadsdelsnämnd har alliansmajoriteten såväl som oppositionen ställt sig positiva till förslaget, fast med lite olika formuleringar. För egen del så är jag positiv till att bygga mer på höjden, inte minst för att det är mer miljövänligt men dessutom för att vi då lättare kan värna våra grönområden för ytterligare exploatering. Byggande på höjden kan i bästa fall även öka grönytan i staden något i och med att markyta i vissa fall kan frigöras eller att man helt enkelt använder husfasader och terrasser till att få en grönare stad. I stadshuset har Stockholmscenterns ordförande Per Ankersjö under lång tid drivit denna linje och jag delar hans uppfattning. Det finns även många intressanta inlägg på detta tema hos Yimby som alltid är mycket pålästa och pådrivande stadsbyggnadsfrågor. Med detta sagt blir jag givetvis lite trött på alla dessa högröstade och kritiska inlägg vilka går ut på att inget får förändras. Ett aktuellt exempel på detta är insändaren under rubriken "Stoppa barnfientligt höghus" i Vårt Kungsholmen nr. 26. Givetvis måste vi tillåta att saker ändras, så även Stockholms stadsbild. Vad jag däremot har all respekt för är att vi kan ha olika uppfattningar kring vad som skall byggas var och vilken utformning som är lämplig. Jag hoppas därför att det alltjämt finns läge för en konstruktiv diskussion kring hur vi vill utveckla såväl Kungsholmen som Stockholm, att ständigt ta till brösttoner och kategoriskt säga nej till allt inbjuder dock inte till dialog.

/Oscar Fredriksson

PS/Det finns dock givetvis projekt vilka inte bör komma längre än till ritbordet. Ett exempel på detta är förslaget att bygga radhus längs med Rålambsleden, vilket enligt mitt resonemang ovan är både en miljömässig och ytmässig katastrof. Så i detta fall kan det på goda grunder vara befogat med ett tydligt nej redan i ett tidigt skede... Läs mer på www.raddaralis.se /DS

Inga kommentarer: