På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 19 juli 2007

Stadsdelsnämnden

Inom den borgerliga majoriteten i stadsdelsnämnden har vi ett lokalt allianssamarbete med gemensamma gruppmöten där vi formar vår politik för ett friare Kungsholmen.
Se mer om stadsdelsnämnden via http://www.stockholm.se/
Centerpartiets särskilda ersättaryttranden i några aktuella ärenden under våren 2007 är följande:

Stadsdelsnämnden 2007-05-21
Ärende 8; Från socialbidrag till arbete. Remiss från kommunstyrelsen.
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Centerpartiets första miljömotion lades 1962. Partiets miljöprogram antogs några år senare och låg då långt före sin tid med sitt fokus på kretsloppstänkande och en långsiktigt hållbar utveckling. Denna Sveriges första miljömotion berörde även i hög grad arbetslivet och den psykosociala miljön och en av idégivarna bakom motionen var stressforskaren Lennart Levi som nu vid 77 års ålder är nyvald riksdagsledamot. Utredningen innehåller ett flertal goda förslag och särskilt åtgärderna knutna till rehabilitering i sociala företag ligger nära Lennart Levis tankar om att se den enskilde individens situation som en helhet och behovet av att koordinera olika insatser. Genom en arbetsinriktad rehabilitering skapas en möjlighet att genom delaktighet och eget arbete återta kontrollen över sitt liv och sin försörjning. Betydelsen av att vara en del av det sociala sammanhang som ett arbete innebär och den enskildes behov av uppskattning för sin arbetsinsats kan inte nog betonas. Vi måste därför såväl lokalt i kommunen som på riksplanet ge jobbfrågan högsta prioritet och aktivt verka för att minska antalet personer som sitter fast i en negativ spiral av arbetslöshet och utanförskap. Det är därför med stor tillförsikt jag i likhet med övriga alliansföreträdare ställer mig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden 2007-04-26
Ärende 10; Förslag till detaljplan för Gångaren 11, i stadsdelen Stadshagen. Remiss från stadsbyggnadskontoret.
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Ökat byggande av affärslokaler, kontor, bostäder och inte minst förskolor är en nödvändighet för stadsdelens utveckling. Det framgår även av beslutsunderlaget i ärendet att den planerade om och tillbyggnaden inom kvarteret Gångaren 11 inte kommer att medföra några negativa miljökonsekvenser i form av försämrad luftkvalité i området. Tvärtom verkar den planerade byggnationen av enstaka högre hus snarare kunna ge en positiv effekt. Det är även viktigt att de planerade förskoleavdelningarna har möjlighet att bedriva verksamhet i en trygg och stimulerande utemiljö. Planerna på att placera förskolans gård i direkt anslutning till naturmark verkar därför som en bra lösning men det är i detta sammanhang även viktigt att betona vilken resurs stadens parker, lekplatser och övriga grönområden utgör när det gäller att bedriva en god förskoleverksamhet. Mot bakgrund av lekplatsernas betydelse för barnens möjligheter till lek och rörelse och diskussionen kring hur barn påverkas av luftföroreningar bör den skrivelse som Per Ankersjö riktat till nämnden (ärende 21, dnr 310-273-07) givetvis tas på största allvar.

Stadsdelsnämnden 2007-03-22
Ärende 10; Förslag till detaljplan för kv Lustgården 14, S-Dp 2006-13960-54. Remiss från stadsbyggnadskontoret.
Oscar Fredriksson (c) lämnade följande ersättaryttrande:
Jag instämmer helt i alliansens förslag och därmed i nämndens beslut och önskar för egen del endast göra följande tillägg. Ökat byggande av kontor och inte minst bostäder är en nödvändighet för stadens utveckling. Det framgår även av beslutsunderlaget i ärendet att den planerade om och tillbyggnaden av kontorsfastigheten Lustgården 14 inte kommer att medföra några negativa miljökonsekvenser i form av försämrad luftkvalité i området. Däremot innebär den ökade trafiken givetvis svårigheter när det gäller att leva upp till gällande miljökvalitetsnorm avseende partikelutsläpp (PM 10). Genom ökat antal miljöbilar och fler etanol och biogasdrivna fordon även inom busstrafiken och den tunga trafiken, samt det pågående samarbetet med Vägverket för att minska partikelutsläppen, finns trots ökad trafik möjlighet till en förbättrad luftkvalité i området i takt med att arbetet med den nya bostadsbebyggelsen i kvarteret Lustgården 6 fortskrider.

Inga kommentarer: