På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 19 juli 2007

Essingeleden

Vid stadsdelsnämndens sista möte innan sommaren enades samtliga partier efter intiativ från alliansmajoriteten om ett mycket bra gemensamt uttalande rörande Essingeleden:

Essingeleden är en av Stockholms mest trafikerade motorleder. Stadsdelsnämnden önskar återigen framföra önskemål att Stadsbyggnadsnämnden utreder möjligheten att överdäcka Essingeleden.
Med modern teknik är det fullt möjligt att överdäcka den befintliga leden och en överdäckning skulle innebära en avsevärd förbättring av stadsmiljön med minskat vägbuller och en bättre luftkvalité för Kungsholmens invånare. En överbyggnad ger dessutom möjlighet att kontrollera föroreningarna i den känsliga stadsmiljön.
Miljöproblemen kring Essingeleden är idag svåra i stora delar av västra Kungsholmen och accentueras nu när området planeras att bli en del av den tätbebyggda innerstaden. I längden lär det bli allt svårare att ha kvar en hårdtrafikerad motorled rakt genom tätbebyggda innerstadskvarter. En överdäckning av Essingeleden är av stor betydelse för stadsdelens utveckling och då särskilt det arbete som nu pågår med att planera och bygga närmare 6000 nya bostäder i det tidigare industriområdet på nordvästra Kungsholmen. Dessutom ökar trafiksäkerheten och framkomligheten genom att vägunderhållet underlättas vintertid.
Genom en nedgrävning och överdäckning av Essingeleden över Kungsholmen skulle mycket attraktiv innerstadsmark frigöras och värdet av den frigjorda innerstadsmarken kan knappast överskattas och skulle kunna finansiera en stor del av kostnaderna för nedgrävning och överdäckning.
Internationella erfarenheter visar att miljöhänsyn såväl som markekonomi kräver en omfattande nedgrävning/överbyggnad av trafikleder i tätbebyggda områden. Det är inte längre en fråga om, utan när och hur överbyggnaden skall konstrueras. Ju senare i planeringsprocessen desto högre kostnad. Att täcka över i gammal stadsbebyggelse kräver extra dyra lösningar.
En nedgrävning och överdäckning av Essingeleden en dryg kilometer över Kungsholmen skulle dessutom vara ett litet projekt jämfört med t ex Södra länkens 4,5 km i tunnel, Norra länkens ca 4 km i tunnel eller Citybanans 6 km i tunnel.
Kungsholmens stadsdelsnämnd anser därför att Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Trafiknämnden skall erhålla uppdrag att i samarbete med Vägverket utreda och kostnadsberäkna en överdäckning av Essingeleden.

1 kommentar:

Mulle sa...

Bra initiativ! Hopas bara Vägverket m.fl. tar sitt förnuft tillfånga och börjar tänka mer på miljöfrågor.

PS/var det ett alliansinitiativ eller ett centerinitiativ måntro?/DS