På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 18 juli 2007

Rålambshovsparken

Stadsdelsnämnden 2007-02-15

Ärende 7
Rålambshovsparken
Redovisning av programarbete och planer för upprustning

UTTALANDEN
Ordförande Regina Öholm m.fl. (m), Lars Lundqvist (fp), Robert Lisborg (kd) och Oscar Fredriksson (c) lämnade följande gemensamma uttalande:

Markkontorets inventering och förslag till upprustning av Rålambshovsparken är i stort mycket bra. Planeringen innebär stora förbättringar och fler möjligheter till fritidsaktiviteter. Särskilt bra är att utnyttja det nu ödsliga utrymmet under den s.k. Lilla Västerbron.

De stora fria gräsytorna, som lockar så många till picknick under sommaren, bör bevaras och Oswald Almqvists och Erik Glemmes idéer om utformning av parken bör respekteras så att den även i fortsättningen ska vara ett natur- och kulturlandskap integrerat med nödvändiga parkfunktioner.

Med det i åtanke finns starka invändningar mot planeringen av strandområdet.
Här ska två boulebanor, pontonbrygga, dusch, dricksvattenfontäner och i nära anslutning flera grillplatser trängas på en yta, som dessutom korsas av en mycket populär gångväg. Dessa åtgärder är knappast i linje med Almqvists och Glemmes idéer utan strandområdet måste renoveras mer varsamt och kontakten med vattnet bevaras genom en sammanhängande gräsyta.

Givetvis bör parken utformas så att grillning sommartid underlättas men en alternativ lösning är då att skapa en eller två gemensamma grillplatser som även kan erbjuda uppställningsplatser för engångsgrillar och i anslutning till dessa även lämpliga sopkärl för minskad nedskräpning. Information om grillning och grillplatser kan ske via informationstavlorna.

Såväl grillplatser som boulebanor bör placeras så att de så långt det är möjligt inte inkräktar på den öppna gräsytan eller kontakten med vattnet. Att hundrastgården flyttas för att ge plats åt andra aktiviteter och att belysningen i parken ses över är viktigt för att göra parken mer attraktiv och skapa ett rekreationsområde som är både snyggt och tryggt. Att vintertid anlägga en isbana i amfiteatern ser vi som ett mycket bra förslag för att öka utbudet av vinteraktiviteter i parken.

Det är viktigt att parken får en öppen utformning som skapar möjligheter till en mängd olika aktiviteter oberoende av årstid.

Inga kommentarer: