På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

tisdag 18 december 2007

Låt EG-domen bli ett avstamp för ett öppnare Sverige!

Med anledning av dagens glada nyhet att EG-domstolen slår fast att svenska fackförbund inte får hindra företag och arbetstagare från andra länder att arbeta i Sverige kanske vi nu i spåren av denna debatt även kan närma oss frågan hur vi genom en reformerad migrations och integrationspolitik kan skapa ett mer öppet Sverige. Vi behöver skapa ett positivt företagsklimat för att öka andelen personer som vill bo och arbeta i Sverige i framtiden. Här kommer därför mitt tidigare annonserde inlägg på detta tema:

Fel Fokus i migrationspolitiken (del2 )

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson skriver på DN-debatt den 10 december att fler asylsökande måste motiveras att återvända och några dagar senare aviserar Migrationsministern en utredning rörande mottagandet av asylsökande. Temat för dessa båda debattartiklar är att såväl mottagandet som asylprövningen måste reformeras och förbättras. Givetvis har de rätt men varför detta totala fokus på att endast genomföra reformer inom det rådande systemet, var finns de framåtblickande perspektiven? Varför berör de inte med en stavelse det faktum att Sverige inom en snar framtid kommer att behöva en ökad arbetskraftsinvandring? Varför inte redan i nuläget erbjuda den som har en anställning eller driver företag ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att på detta sätt ta tillvara den resurs som det innebär att människor från andra länder vill bo och arbeta i Sverige?

Den senaste tidens debatt visar på behovet av en ny migrations- och integrationspolitik där vi ser till den enskildes behov, resurser och möjligheter. Alliansregeringen har här en fantastisk möjlighet att nu initiera ett omfattande reformarbete inom ett viktigt politikområde vilket helt försummats av tidigare ansvariga ministrar, däribland Mona Sahlin. Ur ett historiskt perspektiv har invandringen utgjort en fantastisk tillgång för Sverige både kulturellt och ekonomiskt. Med en ny liberal migrations- och integrationspolitik där jobb och företagande står i centrum kommer invandringen även fortsättningsvis att utgöra en stor tillgång för det svenska samhället.

Vid centerpartiets riksstämma tidigare i år betonades tydligt arbetets betydelse som en viktig del av en fungerande integrationsprocess. I det jobbprogram som stämman beslutade kan man bland annat läsa att:

Centerpartiet anser att en god integration kommer ur en bra närings- och arbetsmarknadspolitik som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Med en politik som förbättrar klimatet för arbete och företagande, kommer människor från andra länder att få det mycket enklare att komma i arbete och finna egen försörjning. Jobb- och integrationspolitiken måste ha individen i centrum. Det förutsätter att Sverige i större utsträckning stimulerar samverkan som går över de traditionella sektorsgränserna. Centerpartiet och alliansregeringen kommer under 2008 genomföra försöksverksamhet med nystartscentrum ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. Målet är att hitta en samverkansform där olika aktörer samlas under ett och samma tak- för att underlätta för den enskilde att få snabb hjälp och stöd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i Sverige finns även anledning att se på invandringen ur ett regionalt tillväxtperspektiv. Svenskt Näringsliv beskriver i sin nyligen publicerade rapport Sverige allt glesare effekterna av den svenska befolkningsutvecklingen vilken även påverkar möjligheterna för regional tillväxt. I rapporten konstateras att bristen på arbetskraft kommer att bli akut inom flertalet kommuner under kommande år i takt med att inflyttningen till storstadsregionerna accelererar. Ett sätt att bryta denna trend är då givetvis satsningar på det lokala och småskaliga företagandet vilket även skulle kunna skapa ett motsatt flöde i flyttströmmen. Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har i en nyligen publicerad rapport med titeln Invandrares företagande visat på den resurs som invandringen utgör när det gäller egenföretagande. Rapporten visar en tydligt positiv bild av invandrares kreativitet och riskvillighet samtidigt som problemen med att få finansiering betonas. Här har nu regeringen och inte minst centerpartiet möjlighet att ställa sig bakom en nationell satsning på småföretagande via mikrolån och då sprida dessa satsningar över landet för att stimulera till bosättning utanför storstadsregionerna vilket gynnar såväl integrationen som den regionala utvecklingen. I kombination med pågående regelförenklingsarbete och översynen av trygghetssystemen för företagare är en satsning på bättre lånemöjligheter och en reformerad arbetsrätt åtgärder som kommer att skapa förutsättningar för både fler och växande företag och starka regioner i hela landet.

Att aktivt arbeta för en ny individfokuserad migrations- och integrationspolitik med fokus på jobb och företagande är även ett sätt att bemöta en allt mer uttalad främlingsfientlighet. Att använda sig av dagens havererade integrationspolitik som ett argument till stöd för mer eller mindre främlingsfientliga uttalanden har blivit allt mer legitimt och Göran Johanssons uppmärksammade uttalanden är ett tydligt exempel på detta. I debatten finns även påståendet att invandringen skulle kosta enorma summor vilket bl.a. brukar anföras av Sverigedemokraterna. Utgångspunkten för detta resonemang är då att man räknar samman alla kostnadsposter utan att ta hänsyn till exempelvis skatteinbetalningar. Denna beräkningsmodell är givetvis utformad i syfte att utmåla invandringen som en stor samhällskostnad. En mer rättvisande modell som även tar hänsyn till de intäkter som genereras visar dock att det är graden av sysselsättning som är avgörande för utfallet. Ur detta perspektiv blir det tydligt att det är sysselsättningsfrågan som bör vara i fokus snarare än invandringens storlek när man beräknar olika plus och minusposter. Det är även, vilket berördes ovan, ett demografiskt faktum att Sverige i likhet med övriga Västeuropa behöver en ökad arbetskraftsinvandring för att överhuvudtaget kunna upprätthålla nuvarande välfärdssystem.

Genom mitt frivilligarbete vid Röda Korsets Flyktingcenter här i Stockholm möter jag ständigt människor som lämnat sina hemländer på flykt undan fattigdom och förtryck för att skapa sig ett nytt liv i Sverige. Det finns bland dem en stark drivkraft att lära sig svenska och fördjupa sin kunskap om det svenska samhället. Att genom arbete och utbildning skapa en framtid för sina familjer här i Sverige är en mycket tydlig ambition hos de människor jag möter. Med en ny liberal migrations- och integrationspolitik där jobb och företagande står i centrum ger vi dessa människor en möjlighet att bygga upp en ny tillvaro samtidigt som vi tar tillvara deras engagemang och kreativitet för att tillsammans skapa framtidens Sverige.


Se även min debattartikel i detta ämne i tidningen Dagens Samhälle samt Näringsministerns svar på en fråga om regional utveckling.

Läs även Arbetsmarknadsministerns kommentarer och uttalanden med anledning av EG-domstolens dom. Samt några kommentarer i inlägget nedan och via bloggarna Magnus Andersson, Bloggen Bent, Per Ankersjö , Fredrick Federley och Johan Hedin samt Personalist - Javisst som betonar vänsters farligt nationalistiska agenda. Ytterligare artiklar i media är DN, SvD, SvD Sydsvenskan och Aftonbladet samt en sammanfattning av några intressanta kommentarer på SvD

/Oscar Fredriksson

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vad hände med den internationella solidariteten?

Eftersom de flesta som lever på bidrag är infödda svenskar så behöver vi lite arbetsamma invandrare som kan hjälpa upp våra statsfinanser!

Anonym sa...

anonym 2

Knappast ett oväntat inlägg från Kungsholmscentern som nu tjatat om liberal invandringspolitik och mångkulurella samhället länge nog.

Anonym sa...

Enligt forskare i Uppsala är den demografiksa bomben en myt.

Tänk efter själva: om vi skulle behöva ständig befolkningstillväxt är vi dömda till undergång. Procenten yrkesarbetande av befolkningen har varit mer eller mindre konstant sedan 1700-talet.