På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 18 september 2009

Strategi för fler elbilar på Kungsholmen

Metro har rapporterat om att bristande kunskap hindrar elbilsförsäljningen att ta fart. En del av problemet är osäkerheten kring hur laddningen skall ske och även om det givetvis går att ladda via det vanliga elnätet så behövs även fler särskilda laddstolpar som möjliggör en effektivare och snabbare laddning. Laddstolparna har även en viktig betydelse rent psykologiskt för att skapa trygghet hos bilköpare som tvekar i valet mellan en bil med elhybridmotor eller vanlig förbränningsmotor. Mitt ersättaryttrande bifogas nedan och här finns tjänsteutlåtandet och remissen som jag refererar till.
__________________________________

Kungsholmens stadsdelsnämnd 2009-09-17

Ärende 10

Strategi för elbilar och laddhybrider.
Remiss från kommunstyrelsen KS 314-331-2004

Ersättaryttrande

Dagens regelverk avseende bl.a. uppförandet av laddstolpar och laddning av elfordon är i behov av omfattande översyn och den rådande problematiken beskrivs tydligt i såväl Stadsdelsnämndens som Miljö- och hälsoskyddsnämndens tjänsteutlåtanden. Här har givetvis jag som Centerpartist en viktig roll att föra denna fråga vidare till ansvariga statsråd och tjänstemän på Näringsdepartementet såväl som Miljödepartementet.

En fungerande infrastruktur för elfordon är nödvändigt för att skapa marknadsförutsättningar och främja en god ekonomisk tillväxt inom ett från miljösynpunkt prioriterat område. Genom ett tydligt regelverk och en långsiktig strategi när det gäller satsningar på infrastruktur kan vi som politiker underlätta för enskilda personer att göra goda miljöval – vilket i detta konkreta fall kan vara att välja en bil med elhybridmotor istället för en bil med vanlig förbränningsmotor. Det är endast genom att på detta sätt dra nytta marknadsekonomins drivkrafter och underlätta för enskilda personer att göra goda miljöval som vi kan åstadkomma den typ av konsumtionsförändringar som är nödvändiga för att i tid lösa dagens och framtidens miljöproblem. Denna strategi för elbilar och laddhybrider är därför ett viktigt steg i rätt riktning och de farhågor som framförs avseende laddstolparnas påverkan på stadsmiljön framstår i sammanhanget som något märkliga. Som Centerpartist ser jag tvärtom en ökad tillgänglighet till laddstolpar för elfordon som någonting i grunden mycket positivt och har svårt att ta till mig argumentet att det skulle inverka negativt på stadsmiljön.

Oscar Fredriksson
Centerpartiet

Inga kommentarer: