På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 4 januari 2008

Alliansens verksamhetsplan för 2008

Vid Stadsdelsnämndens möte den 20 december antogs alliansmajoritetens verksamhetsplan för 2008, några huvudpunkter refereras nedan. Läs mer om verksamheten i Kungsholmens stadsdelsnämnd på vår hemsida

Huvudpunkter i vår verlsamhetsplan för Kungsholmen:

Medborgarens önskemål och behov ska vägleda stadsdelens verksamhet
Efter ett års borgerligt styre i Stockholm och i stadsdelen har många valfrihets­reformer hunnit genomföras. Vi är glada att allt fler människor väljer att flytta till Kungsholmen och att så många väljer att skaffa barn i vår stadsdel.
Varje människa är unik och därför ska det stödet till enskilda vara anpassat till behov, önskemål och särskilda förutsättningar. Det är inte politiker som bäst kan bedöma medborgarnas anspråk och möjligheter utan politikernas roll ska vara att skapa förutsättningar för det egna beslutsfattandet och den enskilda individens egna idéer, önskemål och kreativitet. Den övergripande målsätt­ningen för Alliansen är att fortsätta arbetet med att möjliggöra ett friare Kungsholmen där valfriheten ska öka.

Varje människa behöver vara efterfrågad och sedd för att utvecklas.
Det behövs sammanhang som stärker den enskildes självförtroende, ansvarstagande och självständighet. Här utgör stadens särskilda satsning på jobbtorg en möjlighet för de personer som idag saknar arbete att gå från bidragsberoende till egenförsörjning. En viktig utgångspunkt för detta är att samla arbetsmarknadens aktörer i ett gemensamt arbetssätt för att sänka trösklarna för arbetssökande att komma i arbete.
Valfrihetsreformer kräver kvalitetsansvar, kvalitetskontroller och kvalitetsuppföljningar En ökad valfrihet inom verksamheter som finansieras med skattemedel går hand i hand med ett tydligt och starkt ansvarstagande. Det yttersta ansvaret för kvalitet och uppföljningar åligger kommunen och kan aldrig kompromissas bort. Därför arbetar vi aktivt med att utforma väl fungerande uppföljnings- och kvalitetssystem så att Kungsholmens invånare ska få den goda omsorg vi alla önskar.

En trygg och bra förskola
Vår stadsdel bereder väg för nyfödda medborgare, vars föräldrar efter en tid önskar förskoleplats. Detta kräver en fortsatt utbyggnad av förskolan för att hålla barnomsorgsgarantin samt att vi minskar skillnaderna mellan olika barnomsorgsformer. Förskolan lägger en utmärkt grund för ett livslångt lärande. Kungsholmens barn ska erbjudas en förskola som kännetecknas av en lustfull tid där barnet är tryggt, utmanas och uppmuntras i sitt lärande. Den erkänt höga kvalitet som förskolorna i Kungsholmen håller både vad gäller pedagogik och god tillgänglighet ska fortsätta stärkas. Alliansen på Kungsholmen kommer att fortsätta arbeta för att varje familj ska kunna välja och påverka den barnomsorgslösning som passar familjen bäst. En viktig del i detta är den förskolepeng som införs från den 1 juli 2008. Personal som vill utveckla sin verksamhet genom att själva ta över driften genom avknoppning ska stödjas. Alliansen förutsätter att nödvändiga åtgärder vidtas för att på sikt behålla barngrupperna under kommunfullmäktiges mål om maximalt 14 barn i småbarngrupperna och 18 barn i syskongrupperna. Som en del i Alliansens strategi för en tryggare stadsdel där föräldrar och barn får mer tid för varandra ökar vi valfriheten inom barnomsorgen med att till den 1 juli 2008 möjliggöra för Kungsholmens invånare att motta vårdnadsbidrag skattefritt på 3000 kronor per månad. Familjer ska själva få möjlighet att bestämma vilken barnomsorgsform som passar dem bäst när barnen är som yngst.

Personer med behov av särskilt stöd
För oss i Alliansen är det en självklarhet att alla, oavsett anledning, som är i behov av särskilt stöd skall erbjudas kvalificerad rådgivning och de insatser som efter prövning bäst motsvarar behovet. Lagstadgat stöd skall förmedlas med utgångspunkt i beprövad praktik och med respekt för individens särskilda behov. Personligt inflytande genom valfrihet, eget initiativ och ansvarstagande skall eftersträvas oavsett om behovet rör ekonomi, social, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Vi kommer under verksamhetsåret att uppmuntra fortsatt metodutveckling och förslag på arbetsformer som ytterligare stärker omsorgs­kvalitet och brukarinflytande.

Valfrihet att kunna välja äldreomsorg
Alla människor har rätt till en trygg och värdig äldreomsorg. Äldre ska känna trygghet och veta att de får den omsorg de behöver. Vi fortsätter arbeta för valfrihet i boende och omsorg och för att de äldre ska erbjudas olika alternativ, allt från vård i hemmet till särskilt boende. Mer valfrihet måste därför råda i äldreomsorgen. När det gäller valfrihet inom äldreomsorgen står två tydliga alternativ mot varandra: Det alternativ som förhindrar en utveckling där människors egna val tillåts spela en viktig roll i välfärdsbygget, kontra vårt alternativ där vi vill ge omsorgstagaren möjlighet att välja. Valfrihet och självbestämmande ska användas som ett medel för att förbättra äldreomsorgen.Kultur och samarbeten
Kultur, föreningsliv och fritidsverksamhet spelar viktiga roller i stadsdelen. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett levande, lokalt kulturliv som baseras på egen initiativkraft snarare än kommunala beslut. Tätare samarbete med lokala kulturliv, idrottsliv och näringsidkare gynnar stadsdelens utveckling. Vi vill utöka samarbetet med företagarföreningarna och det lokala handikapprådet för att göra Kungsholmen och Essingeöarna till den bästa stadsdelen i bemötandet och tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Ökad satsning på ungdomsverksamhet
Fältassistenterna gör ett oerhört viktigt arbete eftersom de träffar unga i deras vardag och i kvällsmiljö. Därför vill Alliansen öka resurserna till fält- och fritidsverksamheten samt uppmuntra till att fler vuxna finns i ungdomarnas vardag. Många unga bor i en stadsdel och går i skola i en annan stadsdel och därför är det är viktigt med samarbete gällande ungdomsfrågor och inte minst i alkohol- och drogförebyggande arbete över stadsdelsgränserna. Det är bra att samarbeta med lokala idrottsföreningar och det lokala kulturlivet för att unga ska kunna hitta aktiviteter som de gillar.

Stadsmiljö och trygghet
Kungsholmen och Essingeöarna bjuder på fantastiska naturupplevelser. Närheten till vatten och grönområden uppskattas av många människor. Stadsdelen har vackra och fina grönytor som måste vårdas och våra parker ska fortsätta att ge möjligheter till en mängd olika aktiviteter oberoende av årstid. För att skapa en levande stadsdel krävs även att de boende har möjlighet att påverka parkernas utformning vilket också underlättar och uppmuntrar eget ansvarstagande i miljöarbetet. Det är även viktigt att uppmuntra och underlätta eget ansvarstagande eftersom ett effektivt miljöarbete måste bedrivas tillsammans med medborgarna. Vi har en hög miljöambition inom stadsdelen och miljöfrågorna ska finnas med på alla nivåer och i alla verksamheter.

Det är ett civiliserat samhälles främsta uppgift att garantera människor trygghet. Alla som bor och verkar i vår stadsdel ska känna sig trygga här. Arbetet fortsätter med att fortsätta skapa en tryggare stadsmiljö kvällstid, bl.a. genom bättre anpassad belysning i parker och övriga områden som upplevs som otrygga för såväl unga som gamla. Här gör även alla frivilliga nattvandrare en betydande insats.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet fortsätter under mandatperioden att ta ett gemensamt ansvar för Kungsholmens stadsdel och kommer att fortsätta verka för att:

- Kungsholmen ska vara en attraktiv, trygg och växande stadsdel för boende, företagande och besök.
- Stadsdelens verksamheter och organisation ska anpassas efter medborgarnas önskemål och behov.
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras genom att förvaltningen utvecklar och förfinar sina metoder för utvärdering och uppföljning för de verksamheter som finansieras över stadsdelsförvaltningens budget.
- Stadsdelens verksamheter ska vara kostnadseffektiva så att tillgängliga resurser maximalt kommer de enskilda till godo.

Inga kommentarer: